Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

GDPR beskriver profilering som behandlingar av personuppgifter med ändamålet att bedöma vissa egenskaper hos dig som person. Som kund hos Tibber kan det vara förbrukningsmönster (hur och när du använder el) eller köpbeteenden i vår nätbutik.

Profileringar som vi utför görs inom ramen för “Löpande inköp av el” och ”Smart styrning av elförbrukning”. Segmentering görs inom ramen för  ”Formulera och kommunicera relevanta erbjudanden” samt ”Genomföra kundanalys”.

PROFILERING

LÖPANDE INKÖP AV EL

När du har tecknat ett elavtal med oss köper vi löpande in el för ditt kommande dygns förbrukning av el, i enlighet med hur elmarknaden är uppbyggd och strukturerad. Sådan förbrukning är okänd på förhand och beräknas därför av oss. Vår förbrukningsplan tar hänsyn till din (eller din bostads) historiska förbrukning av el (motsvarande typ av dag och timme), aggregerad förbrukningshistorik för likvärdiga bostäder som din, eventuella styrningsprotokoll som du har aktiverat genom Tibber-appen (se nedan),  samt förväntade yttre förutsättningar (temperatur, etc.). 

Den här profileringen är nödvändig för att vi ska kunna efterleva elavtalet med dig.

SMART STYRNING AV ELFÖRBRUKNING

När du använder våra mobila onlinetjänster för smart energistyrning, och ansluter enheter och andra applikationer till vår mobila onlinetjänst för smart energistyrning, behöver vi kunna lägga förbrukningsplaner för din anläggning för att kunna uppfylla avtalet med dig. Av den anledningen analyserar vi på vilket sätt, i vilken omfattning och vid vilken tidpunkt du och ditt hushåll använder el. Genom den förståelsen kan vi bättre förutse hur din elkonsumtion ser ut och planera din elanvändning samt styra uppkopplade enheter så att de blir så smarta som möjligt för dig.

Våra analysverktyg som tillhandahålls av Tibber AS kommer samla in data löpande, beroende på vilka applikationer och enheter du har kopplat upp mot Tibber-appen, för att successivt få en bättre bild av hur du och ditt hushåll förbrukar el och när och i vilken omfattning dina enheter är tillgängliga för styrning av förbrukningen. Sådan styrning sker med automatiskt beslutsfattande utifrån insamlade och analyserade data, i förhållande till av en fysisk person på förhand fastställda parametrar för styrning.

Profilering för det här ändamålet kommer enbart användas för smart styrning av din elförbrukning och inte användas för något annat ändamål. Resultat av denna profilering är enbart tillgänglig för personer som arbetar med smart styrning.

Ett resultat av profileringen och analysen av hur du och ditt hushåll använder el kan också göra att vi kan uppfatta väsentliga avvikelser i din elanvändning och informera dig om detta. På vilken nivå vi kan göra det (hela boendet, en specifik enhet, etc.) beror på vilka appar och enheter du har kopplat till vår tjänst.

Uppgifter vi erhåller genom ovan beskrivna profilering kan i anonymiserad form analyseras på kollektiv nivå för att se på ett övergripande plan hur våra kunder använder sin el och möjligheter till smart styrning av elförbrukningen. Sådana kollektiva data kan vi använda för att jämföra med insikter vi fått om dig och ditt hushåll vad gäller elanvändningen, för att kunna ge dig förslag på hur du kan vidta åtgärder för ytterligare smartare elförbrukning.

Typiska profileringar vi kan utföra är:

  • Analysera vilken inomhustemperatur du föredrar och planera så att temperaturreglerande enheter används och i vilken utsträckning

  • Analysera när din elbil är hemma och uppkopplad till laddare, samt vilken laddningsnivå som finns i batteriet, för att planera laddningsplan för att säkerställa önskad batteristatus vid givet tillfälle och styra laddningstillfälle till när elpris och nätkapacitet är mest fördelaktiga

Profilering för detta ändamål sker med Tibber AS som personuppgiftsansvarig och med den lagliga grunden Uppfyllande av avtal

SEGMENTERING

FORMULERA OCH KOMMUNICERA RELEVANTA ERBJUDANDEN

Segmentering kan göras om du använder våra digitala kanaler, som till exempel köp i vår nätbutik eller uppkoppling av appar eller enheter till vår Tibber-appen. Typiska segmenteringar vi kan göra är:

  • Formulera vilka erbjudanden som skulle kunna vara mest intressanta för dig utifrån tidigare påbörjade eller genomförda köp från oss, t ex om du har köpt styrenhet för belysning kan du få erbjudanden om tillhörande artiklar, uppgraderingar, etc.

  • Identifiera vilka kanaler, t ex online eller via Tibber-appen, som du föredrar och i den kanalen ge dig personliga erbjudanden.

  • Identifiera vilka andra appar eller vilka enheter som du kopplat till Tibber-appen och föreslå liknande appar eller enheter som Tibber-appen är kompatibel med som skulle kunna vara av intresse för dig.

  • Genom analys tilldela dig en kundtyp, d v s en kategorisering som vi på Tibber använder för att kommunicera med relevant information till en kundgrupp, till exempel kunder som har och använder en elbilsladdare, kunder som aktivt och i hög grad rekommenderar oss, kunder som uppnår en viss Tibber-certifiering av sitt hushåll, osv.

Segmentering sker med ett manuellt inslag, till exempel att någon anställd hos Tibber fastställer kriterier för segmentering och hur segmenteringen ska hanteras i praktiken. Segmentering leder inte till automatiska beslutsfattanden som har juridisk konsekvens för dig.

Segmentering för det här ändamålet kan ske hos olika bolag i Tibber-koncernen som har personuppgiftsansvar.

GENOMFÖRA KUNDANALYS

För att utveckla och förbättra vårt erbjudande använder vi personuppgifter på en övergripande nivå där vi slår samman och aggregerar uppgifter för att kunna dra generella slutsatser. Personuppgifter som ska användas i sådan kundanalys avidentifieras (anonymiseras) så att du inom ramen för kundanalysen inte kan pekas ut på individnivå.

Avidentifierade personuppgifter kan slås ihop på gruppnivå för att göra jämförande analyser mellan olika marknader, etc.