Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Användarvillkor

Tibber AS:s allmänna användarvillkor för mobila onlinetjänster ("Tibber-appen")

1. Inledning

Tack för att du väljer att installera Tibber-appen och därigenom har möjlighet att ta del av våra mobila onlinetjänster (gemensamt nämnt som Tibber-appen). Genom att ladda ner och installera Tibber-appen bekräftar du att du är över 18 år samt godkänner dessa användarvillkor samt vår integritetspolicy.

Detta användaravtal ingås mellan dig som laddar ner Tibber-appen (”du”, ”dig”, ”din”, ”ditt”) och Tibber AS (”Tibber”, ”vi”, ”vår”, ”oss”). Tibber-appen är en tjänst som ger dig som privatperson större möjlighet till kontroll över din energiförbrukning och dina energikostnader genom analyser och smart styrning av din energianvändning och ditt energibehov med hänsyn till rådande elpriser.

När du har registrerat ett användarkonto i Tibber-appen har du också möjlighet att ansluta andra enheter och applikationer till Tibber-appen. Om du även köper din el från ett av Tibber-koncernens bolag eller köper andra produkter i dess webbshop, kan du även följa dessa relationer i Tibber-appen. Vi ber dig notera att om du köper el eller andra produkter från Tibber i Sverige är det med Tibber AB du ingår avtal.

2. Användningen av Tibber-appen, dess tillgängliga tjänster och priser

När du skapar ett konto i Tibber-appen får du tillgång till de tjänster som tillhandahålls dig utan kostnad. För att kunna skapa ett Tibber-konto behöver du ha ett svenskt personnummer, telefonnummer samt en e-postadress.

För att kunna utnyttja Tibber-appens tjänster för analys och styrning av din elanvändning, däribland smart elbilsladdning, krävs dessutom att du har ett elavtal med Tibber där vi levererar elen till ditt hushåll och/eller köper el som du själv producerar (”Tibber smart elavtal”). Sådant elavtal ingår du med det Tibber-bolag som är elleverantör i ditt land. Du kan ingå elavtalet genom Tibber-appen eller på vår hemsida www.tibber.com.

Kostnad för att få tillgång till Tibber-appens samtliga tjänster kommer med en abonnemangskostnad per anläggning vi levererar el till och det betalar du med din elräkning. Abonnemangskostnaden, samt prisvillkor för själva elen, framgår av elavalet när du väljer att teckna elavtal med oss.

Genom att utnyttja Tibber-appens tjänster får du transparens och möjlighet till kontroll över din elkonsumtion och kan a) analysera och anpassa din elförbrukning, b) genom våra smarta styrningstjänster optimera din elförbrukning och därigenom minimera dina elkostnader samt c) ta emot push-notiser när vi noterar avvikelser i din förväntade förbrukning eller när elpriserna på marknaden är höga alternativt låga. För ändamålen kan du ansluta så kallade power-ups; du integrerar då andra enheter och applikationer med vår app. Genom att du gör det ger du oss fullmakt att:

  • hämta in sensordata från anslutna enheter eller applikationer för att optimera algoritmerna för styrningen och samla och visa information i Tibber-appen, samt

  • styra enheter (termostater, elbilsladdare, mm.) med syfte att uppnå en lägre elkostnad. Sådan styrning kan ske dels genom styrregler som du och vi har fastställt inom ramen för ansluten enhet eller applikation, eller genom att vi av andra anledningar optimerar din elförbrukning för att uppnå en lägre total elkostnad för dig utan att det går ut över ditt elbehov eller komforten i ditt hem.

När du ansluter till en Power-up för smart laddning (elbil och/eller elbilsladdare) gäller individuella villkor utöver dessa användarvillkor. Dessa hittar du här.

3. Elektronisk kommunikation

Genom att acceptera detta avtal accepterar du också att avtalet ingås elektroniskt. Detsamma gäller för framtida ändringar. Vidare godkänner du att vi med anledning av detta användaravtal och tjänster som du ansluter i appen, kommunicerar med dig via e-post, den chatt som finns i appen, SMS samt genom push-meddelanden.

4. Applikationer från tredje part

I de tjänster Tibber erbjuder genom Tibber-appen ingår integrationer med applikationer och tjänster som är tillverkade av en tredje part. Dessa applikationer och tjänster kan ha egna användarvillkor, tekniska begränsningar, villkor för personuppgifter, etc. som reglerar din användning av dessa applikationer. Tibber garanterar inte den nuvarande eller den framtida kompatibiliteten med dessa applikationer. Om du har problem eller är missnöjd med en integration eller en tredjepartsapplikation, är dina rättigheter begränsade till att inaktivera integrationen och/eller avinstallera tredjepartsapplikationen och sluta använda våra mobila onlinetjänster.

5. Ditt ansvar

Du är ansvarig för att den information som du ger Tibber är uppdaterad och korrekt. Vidare är du ansvarig för att lösenord och inloggningsuppgifter hanteras säkert.

Om din mobiltelefon tappas bort eller blir stulen ska du meddela oss omedelbart. När du har meddelat oss kommer vi att vidta åtgärder för att säkra din data och, om nödvändigt, blockera åtkomsten till ditt konto.

6. Kostnad och betalningssätt

Användningen av Tibber-appen med begränsad funktionalitet är utan kostnad.

Användningen av ”Tibber smart elavtal”, som ger full tillgänglighet till Tibber-appens funktionalitet, har en abonnemangsavgift. Betalningen av abonnemangsavgiften görs till det Tibber-bolag som du har tecknat elavtal med och faktureras i enlighet med ditt elavtal.

För ”Tibber smart elavtal” tillkommer även kostnaden för den el du förbrukar, enligt elavtalets villkor.

7. Rätt att använda tjänsten

Tibber är ensam ägare av alla rättigheter tillhörande tjänsten och allt material som publiceras i Tibber-appen. Materialet inkluderar, men är inte begränsat till, text, data, applikationer, digitala tjänster, grafik, ljud, bilder, typografi, integrationer, kod och alla dokument distribueras via Tibber-appen eller via hemsidan.

8. Begränsningar av tjänsten

Tibber kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Tibber-appen fungerar. Dock kan, från tid till annan, vissa tekniska komplikationer, underhåll, tester, eller uppgraderingar, resultera i tillfälliga avbrott. Tibber förbehåller sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner eller egenskaper i Tibber-appen, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig.

9. Garantier, friskrivningar och begränsningar

Du förstår och accepterar att Tibber-appen tillhandahålls i befintligt skick och att den tillgängliggörs utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag. Tibber lämnar inga utfästelser och friskriver sig från alla garantier om tillfredsställande kvalitet. Inga råd och ingen information som du fått från oss eller något av våra koncernbolag, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för oss i detta avseende.

Tibber är inte ansvarig för förlust eller skada (inklusive indirekta skador) vid integration av tredjepartsapplikationer, styrning av enheter, inhämtning av data eller analys av data. Tibber är inte heller ansvarig för direkta fel du gjort i inställningar i enheterna eller parametrar för styrningen, ej heller för förlust eller skada orsakade av din uteblivna användning av appens funktionaliteter eller integrerade tredjepartsapplikationer.

Vi är vidare inte ansvariga för underlåtenhet eller brister vid genomförandet av eller försening i förhållande till de skyldigheter som följer av avtal som orsakats av force majeure eller någon annan orsak som inte rimligen kunde förväntas eller som ligger utanför Tibbers rimliga kontroll.

Du accepterar att om du har problem med eller är missnöjd med Tibber-appen inklusive tillhörande tjänster är dina rättigheter begränsade till att avinstallera Tibber-appen och sluta använda våra tjänster. Du accepterar att Tibber inte har någon förpliktelse eller något ansvar för tredjepartsapplikationer som gjorts tillgängliga genom vår mobilapplikation eller tillhörande tjänster.

Vi ber dig notera att dina rättigheter enligt stycket ovan inte gäller för elavtal eller köp av produkter du gjort via det Tibber-bolag som finns i ditt hemland. Vad som gäller för dessa köp regleras i respektive villkor för respektive tjänst.

Vad som sägs i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument och tillämpas i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

10. Avtalstid och uppsägning

Avtalet kommer att fortsätta att gälla tills det sägs upp av dig eller Tibber. Vi har rätt att säga upp avtalet eller stänga av din tillgång till Tibber-appen när som helst, inklusive om du har eller misstänks ha använt Tibber-appen obehörigen eller inte efterlevt avtalet med oss.

Om du eller vi säger upp avtalet accepterar du att vi, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att vi inte kommer att återbetala eventuellt belopp som du redan betalat. Du kan säga upp avtalet när som helst. Om du vill säga upp och avsluta ditt användarkonto i Tibber-appen, vänligen kontakta oss på hello@tibber.com.

11. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behöver samla in och behandla personuppgifter från dig för att kunna ingå detta avtal med dig och för att du ska kunna upprätta ett användarkonto i appen samt använda appens tjänster. Personuppgifterna behandlas enligt vår integritetspolicy som du kan läsa här

12. Ändringar i avtalen

Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalet, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att förse dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för dig kommer vi inte meddela dig. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan du säga upp ditt avtal genom att kontakta oss.

13. Gällande lagrum och tvister

Tvister om tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt norsk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans.

14. Kontakta oss

Länk till vår hemsida: www.tibber.com E-post: hello@tibber.com

Tibber-bolag som du ingår detta avtal med:

Tibber AS Hafstadvegen 38 6800 Førde, Norge

Organisationsnummer: 916 276 338 (Norge)

Tibber AS är ett norskt teknikbolag som har utvecklat tekniken till och levererar Tibber-appen till dig.

Tibber AB är ett svenskt elbolag som har en licens från Tibber AS att erbjuda Tibber-appen till svenska privatpersoner.

Detta villkor gäller från 2024-04-24 Version: AppSE 2024:1