Tibber AS:s (”Tibbers”) allmänna användarvillkor

1. Inledning


Tack för att du (”din”, ”ditt”) har valt Tibber AS (”vi”, ”vår”, ”oss”). Tibber är en tjänst för att ge dig som privatperson mer kontroll över dina energikostnader genom analyser och smart styrning av energianvändning. Du kan välja mellan Tibbers gratisversion eller som ett betalt abonnemang.

Tibbers avtalsstruktur: Det här avtalet reglerar din användning av Tibbers mobilapplikation och andra relaterade tjänster. Här finns avtalet som beskriver villkoren om Tibber levererar el till dig. Och här finns vår integritetspolicy.

2. Användningen av Tibber


Förutsättningar för att du ska kunna använda Tibber:

  • Du eller den du representerar i hushållet har ett elavtal som privatperson anslutet till en privat bostad.

  • 
Du har ett svenskt personnummer, telefonnummer och e-postadress.


Genom att skapa ett Tibber-konto får du tillgång till de tjänster som tillhandahålls till dig utan kostnad. Med Tibber smart elavtal köper Tibber in förnybar el till ditt hem utan något marginalpåslag. I tillägg ger Tibber smart elavtal full transparens och kontroll över din elkonsumtion. Med Tibber smart elavtal kan du styra och optimera din elkonsumtion och därigenom sänka din elkostnad.

Du kan nyttja Tibber till smart styrning genom integrationer, så kallade power-ups, (exempelvis en internetansluten termostat) eller för analys av din förbrukning och/eller produktion av el.

Tibber kommer då få fullmakt till att:

  • styra enheter (termostater, elbilsladdare, mm.) med syfte att uppnå en lägre elkostnad.


  • hämta in sensordata för att optimera algoritmerna för styrningen och samla information i Tibber-appen.


3. Elektronisk kommunikation


Genom att acceptera detta avtal accepterar du också att avtalet ingås elektronisk. Det samma gäller för framtidiga ändringar. Vidare godkänner du att Tibber kommunicerar med dig via e-post och chatt i Tibber-appen.

4. Applikationer från tredje part


I Tibbers tjänster ingår integrationer med applikationer och tjänster som är tillverkade av en tredje part. Dessa applikationer och tjänster kan ha egna användarvillkor och villkor för personuppgifter som reglerar din användning av dessa applikationer. Tibber garanterar inte den nuvarande eller den framtida kompatibiliteten med dessa applikationer. Om du har problem eller är missnöjd med en integration eller en tredjepartsapplikation, är dina rättigheter begränsade till att inaktivera integrationen och/eller avinstallera tredjepartsapplikationen och sluta använda Tibbers tjänster.

5. Kundens ansvar


Du är ansvarig för att den information som du ger Tibber är uppdaterad och korrekt. Vidare är du ansvarig för att lösenord och inloggningsuppgifter hanteras säkert. Om din mobiltelefon tappas bort eller blir stulen ska du meddela oss omedelbart. När du har meddelat Tibber kommer vi att vidta åtgärder för att säkra din data och, om nödvändigt, blockera åtkomsten till ditt konto.

6. Kostnad och betalningssätt


Användningen av Tibbers app med begränsad funktionalitet är utan kostnad. Användningen av Tibber smart elavtal har en abonnemangsavgift. Betalningen av abonnemangsavgiften görs till Tibber AB. Ytterligare kostnader tillkommer om Tibber levererar el till dig. Avtalsvillkoren för elavtalet finns här.

7. Rätt att använda tjänsten


Tibber är ensam ägare av alla rättigheter till tjänsten och allt material som publiceras via den. Materialet inkluderar, men är inte begränsat till, text, data, applikationer, digitala tjänster, grafik, ljud, bilder, typografi och alla dokument distribueras via appen eller via hemsidan.

8. Begränsningar av tjänsten


Tibber kommer att vidta rimliga åtgärder för att se till att Tibber-tjänsten fungerar. Dock kan, från tid till annan, vissa tekniska komplikationer, underhåll, tester, eller uppgraderingar, resultera i tillfälliga avbrott. Tibber förbehåller sig rätten att, med jämna mellanrum och när som helst, ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, funktioner eller egenskaper i Tibber-appen, med eller utan förvarning, allt utan något ansvar gentemot dig

9. Garanti och friskrivning


Du förstår och accepterar att Tibber-tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och som den tillgängliggörs utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag. Tibber lämnar inga utfästelser och friskriver sig från alla garantier om tillfredställande kvalitet. Inga råd och ingen information som du fått från Tibber, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för Tibber i detta avseende.

Tibber är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador vid styrning av enheter eller inhämtning av data. Tibber är inte heller ansvarig för direkta fel du gjort i inställningar i enheterna eller parametrar för styrningen.

10. Begränsningar


Du accepterar att om du har problem med eller är missnöjd med Tibber-tjänsten är dina rättigheter begränsade till att avinstallera Tibber-appen och sluta använda Tibbers tjänster. Du accepterar att Tibber inte har någon förpliktelse eller något ansvar för tredjepartsapplikationer som gjorts tillgängliga genom Tibbers tjänster. Ingenting i avtalen med Tibber ska innebära en friskrivning från eller begränsning av Tibbers ansvar för bedrägeri, bedrägligt vilseledande, dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet, och, om det följer av tvingande tillämplig lag, grov vårdslöshet.

11. Avtalstid och uppsägning


Avtalet kommer att fortsätta att gälla tills det sägs upp av dig eller Tibber. Tibber har rätt att säga upp avtalet eller stänga av din tillgång till Tibber-tjänsten när som helst inklusive de fall du faktiskt har eller misstänks ha använt Tibber-tjänsten obehörigen eller inte efterlevt avtalen med Tibber.

Om du eller Tibber säger upp avtalet accepterar du att Tibber, i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, inte har något ansvar eller några förpliktelser gentemot dig och att Tibber inte kommer återbetala eventuellt belopp som du redan betalat. Du kan säga upp avtalet när som helst. Om du vill säga upp ditt Tibber-konto, vänligen ta kontakt med vår Kundtjänst.

12. Hur vi behandlar dina personuppgifter


Tibber behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal med dig. Personuppgifterna behandlas enligt Tibbers integritetspolicy som du kan läsa här. 

13. Ändringar i avtalen 


Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalen av, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att förse dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för dig kommer vi inte meddela dig. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan du säga upp ditt avtal genom att kontakta oss.

14. Gällande lagrum och tvister


Tvister om tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans. Tvisten kan på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

15. Kontakta oss


Länk till vår hemsida
: https://tibber.com/se/ Epost: 
hello@tibber.com Epost partner: partner@tibber.com

Tibber-bolag som du ingår detta avtal med:

Tibber AS
 Luntmakargatan 90
 SE-11351 Stockholm
 Sverige Organisationsnummer: 
916 276 338 (Norge) Svenskt momsregistreringsnummer:
 SE502077802201

Tibber AS är ett norskt teknikbolag som har utvecklat tekniken till Tibber-appen. Tibber AB är ett svenskt elbolag som har en licens från Tibber AS att erbjuda Tibber-appen till svenska privatpersoner.

Avtalet gäller från 2020-10-29