Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Produktionsvillkor

Tibbers villkor för köp av överskott från solceller

1. Avtalets omfattning

Detta avtal (“Avtalet”) omfattar Tibbers (“Tibber”, “vi”, “oss”, etc.) köp av elöverskott (“Överskott”) från privatpersoner (“Säljare”, “du”, “dig”, etc.) som har installerat en elproduktionsanläggning för solenergi (“Produktionsanläggning”). Avtalet gäller enbart produktionsanläggning som är ansluten till elnätet, som kan inmata en effekt om högst 43,5 kW, och är installerad för eget bruk. Avtalet förutsätter att säljaren också har ett konsumtionsavtal med Tibber. Avtalet omfattar även Tibbers åtagande att agera som balansansvarig.

2. Avtalets ingående och giltighet

Avtalet är giltigt från den dag Tibber accepterat ditt anbud och gäller tills vidare för den produktionsanläggning du angivit i anbudet. Avtalet får sägas upp av båda parter med fjorton (14) dagars uppsägningstid. Vid din definitiva avflyttning från anläggningen, eller om du avslutar ditt konsumtionsavtal på anläggningsadressen med oss, upphör Avtalet att gälla med omedelbar verkan.

Köpet av Överskott sker från det datum som parterna kommit överens om. Vi ansvarar inte för försening som beror på att du, eller ditt nätbolag, inte lämnat korrekta eller fullständiga uppgifter.

Detta Avtal blir också giltigt om vi får meddelande från ditt elnätsföretag att vi har mottagningsplikt för din Produktionsanläggning, varvid samtliga villkor enligt detta Avtal ska gälla mellan parterna..

3. Säljarens åtaganden

Du förbinder dig att sälja och leverera hela ditt Överskott som matas in på elnätet till Tibber. Du förbinder dig också att ha ett giltigt elhandelsavtal med Tibber som avser hela förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken Överskottet matas in.

Du ansvarar för att du har separat avtal om inmatning med elnätsföretaget som har elnätet dina Solceller är anslutna till och du ansvarar för alla kostnader som är hänförliga detta.

Om du, under den tid detta Avtal är i kraft, blir registrerad för moms ska du omgående meddela Tibber ditt momsregistreringsnummer. Om du har momsregistrering som upphör ska du på samma sätt meddela Tibber om detta omgående med information om när momsregistreringen upphörde.

4. Tibbers åtaganden

Vi förbinder oss att köpa och mottaga ditt hela Överskott som matas in från din inmatningspunkt. Vi åtar oss att agera som balansansvarig i enlighet med gällande regelverk. Vi ansvarar för att anmälning sker till ditt elnätsföretag om att vi ska köpa och motta ditt Överskott från din anläggning och att vi åtagit oss balansansvaret för denna.

5. Mätning av Säljarens inmatning

Det elnätsföretag som din produktionsanläggning är ansluten till ansvarar för mätning och rapportering av ditt Överskott. Mätningen ska ske timvis. För frågor och fel i mätningen ansvarar elnätsföretaget. Vi ersätter enbart för den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till oss som validerade värden.

6. Elpris och ersättning

Tibber kommer ersätta dig för det Överskott vi köper av dig. Elpriset följer priset på Nord Pool Spot per timme för det elområde din anläggning finns i. Det tillkommer ingen kostnad för dig när du säljer ditt Överskott till oss. Om du har momsregistrering ersätter vi dig med moms från tidpunkten när du informerat oss om detta.

7. Skatter och övriga avgifter

Du ansvarar för betalning av alla eventuella skatter eller avgifter som är hänförliga till försäljningen av Överskott. Vi hanterar inte särskilda skatteregler, till exempel om du är berättigad skattereduktion. För mer information hänvisar vi till Skatteverket.

8. Fakturering och betalningsvillkor

Vi tillämpar självfakturering vid köp av Överskott. Eventuellt Överskott samfaktureras med ditt elhandelsavtal för elleverans till samma adress, och betalningsvillkoret är därmed samma som för ditt elhandelsavtal med undantag av vad som framgår av denna punkt. Självfakturering innebär att din ersättning för Överskott dras från slutsumman på vår faktura avseende din förbrukning.

Om ersättningen för vårt köp av Överskott vid ett faktureringstillfälle överstiger det belopp du ska betala för den el du har köpt från oss i samma period, kommer överskjutande belopp dras från nästkommande faktura. Du kan också få överskjutande belopp utbetalt genom att med två månaders framförhållning be om att sådant belopp ska betalas ut.

Vid avslut av Avtalet ansvarar du för att kontakta oss för att få eventuellt överskjutande belopp utbetalt.

9. Avtalsöverlåtelse

Säljaren medger att Tibber på oförändrade villkor får överlåta Avtalet till annan. Säljaren har inte rätt att överlåta detta Avtal till annan.

10. Villkorsändring

Tibber har rätt att ändra pris enligt punkt 6 samt avtalsvillkor under förutsättning att du underrättas om ändringarna minst två månader i förväg.

11. Force majeure

Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas bland annat, men inte endast, krig, myndighetsbeslut, störningar i allmänna

transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.

12. Anpassning till lagar m.m.

Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara eller bli ogiltig, skall detta inte påverka giltigheten av Avtalets övriga delar. Innehållet i Avtalet skall därvid jämkas i nödvändig omfattning

för att undanröja ogiltigheten, varvid utgångspunkten skall vara att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i Avtalet.

13. Förtida upphörande

Om de förhållanden som framgår av punkt 1 inte längre föreligger, om du inte fullgjort dina förpliktelser enligt punkt 3, eller om du på ett väsentligt sätt bryter mot något villkor i Avtalet har vi rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning äger du inte rätt till ersättning av Tibber på grund av uppsägningen. I det fall vi har mottagningsplikt och någon av kriterierna ovan i detta stycke är tillämpliga har vi rätt att motta ditt Överskott utan att någon ersättning enligt punkt 6 utgår.

Avtalet gäller från 2022-09-01