Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Allmänna avtalsvillkor vid leverans och installation av luftvärmepump

Dessa Avtalsvillkor utgör en integrerad del av Kundens avtal med Tibber AB (nedan ”Tibber”) avseende försäljning och installation av vald luftvärmepump (“Produkten”). I Produkten ingår själva luftvärmepumpen som valts vid inköpstillfället (“Luftvärmepumpen”) samt installation av densamma (“Installationen”). Dessa villkor gäller tillsammans med din beställning samt Köpvillkor Tibber Store.

Tibber har rätt att använda sig av underentreprenörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

Dessa villkor är giltiga från och med 2023-12-01.

1. Köp

Villkor för köpet av Produkten framgår av detta avtal.

Tibber har rätt att utföra sedvanlig kreditprövning. Om Kunden inte blir godkänd enligt Tibbers kreditpolicy eller betalning inte går igenom, träder avtalet inte i kraft.

2. Leverans, installation och driftsättning

Leverans, Installation samt driftsättning av Luftvärmepumpen kommer att genomföras av Svenska Värmepumpar AB och ingår i priset av Produkten.

Kunden åtar sig att se till att Kunden, alternativt en representant för denne, närvarar vid överenskommen installationstillfälle och avlämnande. Under installationen kommer Svenska Värmepumpar AB  behöva ha tillgång till vissa utrymmen. Kunden åtar sig att ge tillgång till dessa utrymmen, samt att de är förberedda för installationsarbetet. I det ingår såväl att göra det lätt för installatören att arbeta i utrymmet, som att på lämpligt sätt skydda eventuellt ömtåliga inventarier, ytskikt, eller liknande. Installationen förutsätter att Svenska Värmepumpar AB har tillgång till el, kostnad för el står Kunden för.

Produkten anses vara installerad och klar för användning när Luftvärmepumpen driftsatts och Kunden erhållit instruktioner för drift och underhåll av Produkten.

2.1 Förutsättningar och vad som ingår

Se Bilaga 1 för översikt av:

 • Förutsättningar

 • Vad som ingår i standardinstallationen

 • Vad som ej ingår i standardinstallationen

2.2 Eventuella tillägg

Om installationen kräver ytterligare arbete och/eller material än vad som ingår i standardinstallationen kan detta vara möjligt att beställa extra från Svenska Värmepumpar AB. I detta fall kommer det att vara en separat överenskommelse mellan Kunden och Svenska Värmepumpar AB som också kommer att fakturera detta separat i enlighet med överenskommelse direkt med Kunden.

3. Uppkoppling

Luftvärmepumpen kopplas upp via WiFi och uppkopplingen förutsätter god täckning i utrymmet där Luftvärmepumpen installeras.

4. Förbehåll avseende punkterna 2-3

4.1. Installation och driftsättning: I det fall Svenska Värmepumpar AB inte får tillgång till utrymmen enligt ovan har Svenska Värmepumpar AB rätt att debitera Kunden de merkostnader som detta medför samt en så kallad bomkörningsavgift (se också produktens fullständiga specifikation (avsnitt installation) på produktsidan).

I det fall Installationen försenas på grund av att fastighetens huvudsäkring måste säkras upp, eller någon del av elnätet måste förstärkas, eller på grund av andra omständigheter som Svenska Värmepumpar AB inte rår över, ska ny tidpunkt för installation överenskommas mellan parterna.

Skulle driftsättningen förhindras på grund av att Kunden inte fullgjort sina förpliktelser är Luftvärmepumpen installerad och redo för drift när Luftvärmepumpen är installerad på anvisad plats.

Installationen kommer att ske på sådant sätt att Luftvärmepumpens belastning på huvudsäkringen blir så liten som möjligt. Dock garanterar inte Tibber att huvudsäkringen klarar den tillkommande belastningen som Luftvärmepumpen innebär och kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader för uppsäkring, ökade elnätsavgifter eller andra indirekta skador.

4.2. Uppkoppling: För det fall god WiFi-täckning saknas, ansvarar Tibber inte för eventuella brister i uppkopplingen.

Om god WiFi-täckning finns vid tillfället för Installation och avlämnande, ansvarar Tibber inte för några åtgärder som därefter vidtas av Kunden utan Tibbers, och/eller Svenska Värmepumpar AB:s delaktighet eller godkännande.

5. Betalningsvillkor

Betalningen för Produkten sker direkt vid köpet i Tibber Store med valt betalningssätt.  Eventuella tillkommande merkostnader kommer att faktureras till kunden av Svenska Värmepumpar AB efter Installationen och betalning för sådana ska ske senast den dag som framgår av fakturan som sänds till Kunden.

I det fall köpet är gjort till pris som är justerat med ROT-avdrag, och det visar sig att Kunden inte uppfyller kraven för avdraget när Tibber ansöker om ersättningen och därmed inte får ersättning från Skatteverket, kommer Tibber meddela Kund att så är fallet samt fakturera Kunden denna ej erhållna ersättningen med betalningsvillkor 30 dagar.

För det fall betalning inte erläggs i tid äger Tibber rätt att kräva ersättning för betalningspåminnelse, dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) samt andra åtgärder med anledning av betalningsförsummelsen.

6. Ångerrätt

Tibber tillämpar lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler vilket ger Kunden rätt att ångra sig inom fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen då Kunden mottog Luftvärmepumpen som ingår i Produkten, eller från tidigast när Kunden fått föreskriven information om sin ångerrätt.

För att utöva ångerrätten ska Kunden till Tibber skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet. Kunden kan använda Tibbers formulär för ånger som återfinns på Tibbers hemsida. Kunden ska även kontakta Tibbers kundservice för att erhålla vidare returinstruktioner. Returnering av luftvärmepumpen ska ske inom fjorton (14) dagar från det att Kunden åberopade sin ångerrätt. Som kund har du rätt att undersöka produkten/produkterna innan beslut tas om eventuell nyttjande av ångerrätten. Undersökningen ska göras med varsamhet och ej mer omfattande än nödvändigt då produkten måste returneras i väsentligen oförändrat skick. Returnera produkten i originalförpackning och i ett likvärdigt yttre emballage som produkten levererades i, detta för att minimera risken för skador vid retur. Produkten ska returneras komplett om ingen annan överenskommelse gjorts mellan kund och Tibber.  All dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Kunden står för fraktkostnaderna.

Om Kunden har bett om att få utförd Installation av Luftvärmepumpen innan ångerfristen ger Kunden samtycke till att inte ångra köpet enligt ångerrätten.

Om Kunden utövar sin ångerrätt har Tibber rätt till ersättning för:

Eventuell värdeminskning för Luftvärmepumpen i den mån det beror på att Kunden hanterat den i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion; och

Förhöjda fraktkostnader på grund av Kundens val av leveransmetod, för det fall Tibber har gått med på att stå för kostnaderna för returen av Luftvärmepumpen

För det fall Kunden nyttjar sin ångerrätt efter att Installationen har påbörjats, ansvarar Tibber inte för återställande av Kundens egendom av slag det må vara.

7. Återtagandeförbehåll

Luftvärmepumpen förblir Tibbers egendom intill dess full betalning erlagts. Vid ett återtagande av Luftvärmepumpen av Tibber ska Kunden ersätta Tibbers samtliga kostnader med anledning av återtagandet, vilket även inkluderar eventuell värdeminskning.

8. Fel och garantier

Tibber ansvarar för att Luftvärmepumpen levereras i avtalsenligt skick och att Installationen sker på ett fackmannamässigt sätt. Tibber ansvarar inte för eventuella skador/förlust som uppstår efter leverans och innan installation. Tibber ansvarar inte heller för skador som installationen orsakar på Kundens egendom, till exempel sprickor i putsad fasad, om installationen skett på ett fackmannamässigt sätt. Tibber ansvarar endast för fel som uppstår vid den tidpunkt när Luftvärmepumpen blir installerad och klar för användning och som visar sig inom angiven garantitid. Garantitiden börjar gälla när Luftvärmepumpen är installerad och klar för användning. Tibbers ansvar omfattar inte heller fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll eller, av Kunden vidtagna ändringar utan Tibbers skriftliga medgivande, eller av Kunden oriktigt utförda reparationer, brister i att följa tillverkarens drift- och skötselanvisningar eller av annat agerande av Kunden. Tibber ansvarar inte heller för normal förslitning eller försämring.

9. Reklamation

Om Kunden vill åberopa att Produkten är felaktig, ska Kunden omgående underrätta Tibber om felet. Sådan underrättelse sker enklast till Tibbers kundservice via e-post till hello@tibber.com. Reklamerar Kunden inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet får felet inte åberopas av Kunden. Se också Köpvillkor Tibber Store punkt 5 för ytterligare villkor avseende reklamation.

10. Ansvarsbegränsning

Tibber är inte ansvarigt för indirekta skador, ej heller följdskador eller indirekt förlust som kan åsamkas Kunden förutsatt att skadan inte orsakats genom vårdslöshet från Tibbers sida; ej heller har Kunden rätt till ersättning för skada i näringsverksamhet. Tibber ansvarar heller inte för skada som uppkommer på grund av driftstörningar samt andra avbrott eller förändringar i WiFi-nätets täckning som inte är orsakade av Tibbers vårdslöshet i samband med installationen.

11. Tvist

I det fall tvist uppstår mellan parterna ska sådan i första hand lösas i förhandling mellan parterna; dock vid behov slutligen avgöras av allmän domstol i enlighet med köpvillkoren.

Bilaga 1

Förutsättningar

A. Värmepumpen ska vara på plats hemma hos dig innan montörens ankomst.

B. Det är viktigt att du eller en annan vuxen person (18+) som kan godkänna arbetet är närvarande under installationen.

C. För en smidig installation kommer en av våra säljare att gå igenom och godkänna placeringen av värmepumpens utomhus- och inomhusdelar med dig i förväg. Detta säkerställer att produkten kan installeras korrekt och effektivt.

D. Som kund är du ansvarig för att se till att det finns tillräckligt med utrymme på den tänkta platsen för luftvärmepumpen. Tänk på att det krävs extra luftspalt runt innedelen. För mer information, se produktens fullständiga specifikation på produktsidan.

E. Utomhusdelen bör monteras på en betongvägg 30-120 cm över marken. Om du föredrar att montera den på en trävägg, notera att detta kan leda till vibrationer eller ljud som inte är grund för reklamation.

F. Om installationen på markkonsol är önskad, se till att en lämplig plats och fundament är förberedda innan montörens ankomst.

G. Observera att en standardinstallation inkluderar el installerad på stickpropp. Om fast elinstallation behövs, kan detta köpas till som en extra tjänst. Vänligen diskutera detta med våra säljare.

H. Det är ditt ansvar att informera installatören om eventuella vattenledningar, elledningar eller andra förhållanden som kan påverka installationen. Notera att installationen innebär att hål görs i din vägg.

I. Installationen följer produktens bruksanvisning. Om du önskar en installation som avviker från bruksanvisningen eller montörens rekommendationer, krävs ett skriftligt avtal med montören. Om avvikelsen bedöms vara så stor att installationen inte kan ske på ett säkert och lagligt sätt, förbehåller sig installatören rätten att neka installationen. I dessa fall debiteras en bomkörningsavgift.

J. Leverantören och montören frånsäger sig allt ansvar för eventuella följdskador relaterade till installationen som beror på strukturella svagheter eller bristande information gällande väggens skick, konflikter med rör- eller elledningar etc.

K. Avbokning av installationen måste ske senast två dagar före det avtalade installationsdatumet. Du ansvarar för att montören kan ta sig till adressen vid installationstillfället (till exempel plogad (farbar) vinterväg, upplåst vägbom, osv.)

L. När vissa förutsättningar (t ex punkterna A, B, D, F, I och K) inte uppfylls eller konstateras bristfälliga vid tillfället för installationen debiteras en så kallad bomkörningsavgift. För mer information, se produktens fullständiga specifikation (avsnitt installation) på produktsidan.

Vad som ingår i standardinstallationen
 • Uppackning och visuell kontroll av produkten

 • Montering av värmepumpens inomhusdel på insidan av ytterväggen

 • Montering av värmepumpens utomhusdel på utsidan av yttervägg i betongvägg

 • Håltagning i trävägg, upp till 30 cm väggtjocklek

 • Montering av värmepumpens medföljande rörpaket, kraft- och signalkablar

 • Tätning av hålgenomföring i yttervägg

 • Test av produkten

 • Grundläggande instruktioner för dig när du använder produkten.

Material som ingår
 • Kylrör för anslutning av inomhus- och utomhusdelen, upp till 4 meter

 • Signalkabel, upp till 4 meter

 • Stickproppskabel upp till 1,5 meter

 • Dräneringsslang, upp till 4 meter

 • Fästmaterial för montering av inomhus- och utomhusdelen

 • Fyra vibrationsdämpare i gummi

Vad som ej ingår i standardinstallationen
 • Demontering av befintlig värmepump

 • Borrning genom en murad eller betongvägg

 • Extra rör och signal/strömkabel

 • Extra köldmedium och gas

 • Trollflex genomföring

 • Extra vibrationsdämpare

 • Tak över utomhusdelen

 • Markkonsol

 • Specialfäste för låg tegelvägg

 • Dropskål med värmekabel

 • Gäller om det inte ingår i den paketlösning kunden har köpt

 • Vi förbehåller oss rätten att annat material som inte nämns i denna lista också kan läggas till som extra kostnad

Pris baserat på lokala förhållanden
 • Installation av inomhusenhet på annan plats än innerväggen bakom utomhusdelen. Till exempel på en innervägg i annan riktning än den där utomhusdelen är placerad.

 • Installation av värmepumpens insida på en höjd av mer än 2 meter, på ställen som är svåråtkomliga eller inte ger erforderligt öppet och fritt utrymme framför värmepumpen eller röret.

Tidigare installationsvillkor, värmepump

Version 2023:1 (för avtal från 2023-12-01 - ) Version 2022:2 (för avtal 2022-09-16 - 2023-11-30) Version 2022:1 (för avtal 2022-05-23 - 2022-09-15)