Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Allmänna avtalsvillkor vid leverans och installation av batteri

Dessa avtalsvillkor (“Avtalsvillkor”) utgör en integrerad del av kundens (“Kunden”) avtal med Tibber AB (nedan ”Tibber”) avseende försäljning och installation av valt batteri (“Produkten”). I Produkten ingår batteriet som valts vid inköpstillfället (“Batteriet”) och installation av Batteriet (“Installationen”) av Tibbers anvisade installationspartner (“Installationspartnern”). Dessa Avtalsvillkor gäller tillsammans med din beställning samt Köpvillkor Tibber Store (”Köpvillkor”) Vid motstridigheter mellan Avtalsvillkoren och Köpvillkoren ska Avtalsvillkoren innefattande tillhörande bilagor äga företräde. Avtalsvillkoren och Köpvillkoren benämns gemensamt “Avtalet”.

Tibber har rätt att använda sig av underentreprenör för att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet.

Avtalsvillkoren är giltiga från och med 2024-05-02.

1. Köp

Villkor för köpet av Produkten framgår av Avtalet.

Tibber har rätt att utföra sedvanlig kreditprövning. Om Kunden inte blir godkänd enligt Tibbers kreditpolicy eller om kundens betalning inte går igenom, träder Avtalet inte i kraft.

2. Leverans

Tibber åtar sig att leverera Batteriet som Kunden valt att köpa vid köptillfället i enlighet med beställningen (“Avlämnande”).

3. Installation och driftsättning

Tibber och Kunden kommer därutöver överens om en tid för installation av det beställda Batteriet. Tibber ansvarar för att Kunden kontaktas för överenskommelse om tidpunkt för Avlämnande samt Installation.

Kunden åtar sig att se till att Kunden, alternativt en representant för denne, närvarar vid överenskommen tidpunkt för Avlämnande samt Installation. Under Installationen kommer Tibber behöva ha tillgång till vissa utrymmen. Kunden åtar sig att ge tillgång till dessa utrymmen, samt att de är förberedda för installationsarbetet. I det ingår såväl att göra det lätt för installatören att arbeta i utrymmet, som att på lämpligt sätt skydda eventuellt ömtåliga inventarier, ytskikt, eller liknande. Installationen förutsätter att Tibber har tillgång till el, Kunden står för elkostnaden.

Produkten anses vara installerad och klar för användning när Batteriet driftsatts och Kunden erhållit instruktioner för drift och underhåll av Batteriet.

3.1 Förutsättningar och vad som ingår

Avlämnande samt Installation kan endast utföras till och på den svenska marknaden.

Se Bilaga 1 för översikt av:

 • Innehåll i en standardinstallation

 • Förutsättningar

 • Exempel på delar som ej ingår

3.2 Eventuella tillägg

Om Avlämnande av Batteriet inte kan genomföras vid överenskommet tillfälle på grund av att Kunden, alternativt en representant för denne, inte är hemma, tillkommer en avgift på 1750 kr inklusive moms vilket inkluderar fraktkostnader.

Om Installationen kräver ytterligare arbete och/eller material än vad som ingår i standardinstallationen kan detta vara möjligt att tilläggsbeställa från Installationspartnern. I detta fall kommer det att vara en separat överenskommelse mellan Kunden och Installationspartnern som kommer att faktureras i enlighet med punkt 6.

Om Installationen inte kan genomföras vid överenskommet tillfälle på grund av att Kunden, alternativt en representant för denne, inte är hemma, tillkommer en avgift på 1750 kr inklusive moms. Detsamma gäller om utrymmet där installationsarbetet ska genomföras inte bedöms som säkert eller om förutsättningarna för att genomföra Installationen saknas.

Fakturering av avgift enligt föregående stycke sker i enlighet med punkt 6 nedan.

Se Bilaga 2 för generell prislista för tillägg.

3.3 Avbokning/ombokning av Installation

För avbokning/ombokning av Installation gäller följande:

 • Tidigare än två (2) arbetsdagar före överenskommet installationstillfälle: ingen extra kostnad.

 • Närmast föregående arbetsdag före överenskommet installationstillfälle: en avgift om 1 400 kr inklusive moms tillkommer.

 • Samma dag som överenskommet installationstillfälle: en avgift om 1 750 kr inklusive moms tillkommer.

 Med arbetsdag avses helgfri vardag.

Fakturering av avgift för avbokning/ombokning sker i enlighet med punkt 6 nedan.

3.4 Annan installatör än Installationspartner

Om Kunden låter annan part än Installationspartnern installera Batteriet som är köpt med Installation, kommer Kunden inte vara berättigad eventuellt Grön Teknik bidrag och Tibber förbehåller sig rätten att justera Kundens pris till att motsvara ordinarie pris för enbart Batteri utan Installation. Tibber kommer även ta ut en administrativ kostnad för hantering av sådan ändring samt uppföljning av utebliven Installation om 1 500 kr inklusive moms. Fakturering av sådan avgift sker i enlighet med punkt 6 nedan.

4. Uppkoppling

Batteriet kopplas upp via mobilnätet och uppkopplingen förutsätter god mobiltäckning och/eller wifi i utrymmet där Batteriet installeras. När Kunden så önskar kopplas Batteriet också upp till Tibbers IT-plattform, i det fall god täckning finns vid installationstillfället.

När Batteriet är uppkopplad till Tibbers IT-plattform via mobilnätet har Tibber möjlighet att på distans se om den är uppkopplad, ha möjlighet att starta om Batteriet samt inhämta statistik. Uppkoppling kan endast ske om Batteriet har den funktionen.

5. Förbehåll avseende punkterna 2-4 ovan

5.1 Installation och driftsättning

I det fall Tibber inte får tillgång till utrymmen enligt ovan har Tibber rätt att debitera Kunden de merkostnader som detta medför.

I det fall Installationen försenas på grund av att fastighetens huvudsäkring måste säkras upp, eller någon del av elnätet måste förstärkas, eller på grund av andra omständigheter som Tibber inte rår över, ska ny tidpunkt för installation överenskommas mellan parterna. Tibber kommer att fakturera för bomkörning enligt prislista samt eventuellt extraarbete efter överenskommelse.

Skulle driftsättningen förhindras på grund av att Kunden inte fullgjort sina förpliktelser är Produkten installerad och redo för drift när Produkten är installerad på anvisad plats.

Installationen kommer ske på sådant sätt att Batteriets belastning på huvudsäkringen blir så liten som möjligt. Dock garanterar inte Tibber att huvudsäkringen klarar den tillkommande belastningen som Batteriet innebär och kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader för uppsäkring, ökade elnätsavgifter eller andra indirekta skador.

5.2 Uppkoppling

För det fall god mobiltäckning/wifi saknas, ansvarar Tibber inte för eventuella brister i uppkopplingen.

Om god mobiltäckning och/eller wifi finns vid tillfället för Installation och Avlämnande, ansvarar Tibber inte för några åtgärder som därefter vidtas av Kunden utan Tibbers delaktighet eller godkännande.

6. Betalningsvillkor

Produkten samt eventuella tillkommande merkostnader kommer att faktureras Kunden efter Installationen och betalning ska ske senast den dag som framgår av fakturan som sänds till Kunden, betalningsvillkor om femton (15) dagar netto tillämpas.

Vid köptillfället görs en sedvanlig kreditbedömning, som innebär att en kreditupplysning tas. För att handla mot faktura måste du vara 18 år samt folkbokförd i Sverige.

I det fall köpet är gjort till ett pris som är justerat med Grön Teknik-avdraget, och det visar sig att Kunden inte uppfyller kraven för avdraget och Tibber ansöker om ersättningen och därmed inte får ersättning från Skatteverket, kommer Tibber meddela Kund att så är fallet samt fakturera Kunden denna kostnad med betalningsvillkor om femton (15) dagar.

För det fall betalning inte erläggs i tid äger Tibber rätt att kräva ersättning för betalningspåminnelse, dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) samt andra åtgärder med anledning av betalningsförsummelsen.

7. Ångerrätt

Tibber tillämpar lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler vilket ger Kunden rätt att ångra sitt köp inom fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen då Kunden mottog Batteriet som ingår i Produkten, eller från tidigast när Kunden fått föreskriven information om sin ångerrätt.

För att utöva ångerrätten ska Kunden till Tibber skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet. Kunden kan använda Tibbers formulär för ånger som återfinns på Tibbers hemsida. Kunden ska även kontakta Tibbers kundservice för att erhålla vidare returinstruktioner. Returnering av Batteriet ska ske inom fjorton (14) dagar från det att Kunden åberopade sin ångerrätt. Som kund har du rätt att undersöka Batteriet innan beslut tas om eventuell nyttjande av ångerrätten. Undersökningen ska göras med varsamhet och ej mer omfattande än nödvändigt då Batteriet måste returneras i väsentligen oförändrat skick. Batteriet ska returneras i sin originalförpackning och i det yttre emballage som Batteriet levererades i, detta för att minimera risken för skador vid retur. Om originalförpackningen eller det yttre emballaget brutits på sådant sätt att returnering ej kan ske utan att kontroll av farligt gods måste genomföras tillkommer en kostnad om upp till 1 750 kr inklusive moms för Kunden. Batteriet ska returneras komplett om ingen annan överenskommelse gjorts mellan kund och Tibber. All dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Tibber ombesörjer fraktmetod för returnering och Kunden står för fraktkostnaderna vilka uppgår till 1 000 kr inklusive moms.

Om Kunden har bett om att få utförd Installation av Batteriet innan ångerfristen löpt ut ger Kunden samtycke till att inte ångra köpet enligt ångerrätten.

Om Kunden utövar sin ångerrätt har Tibber rätt till ersättning för:

 • Eventuell värdeminskning för Batteriet i den mån det beror på att Kunden hanterat den i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. 

För det fall Kunden nyttjar sin ångerrätt efter att Installationen har påbörjats, ansvarar Tibber inte för återställande av Kundens egendom av slag det må vara.

8. Återtagandeförbehåll

Batteriet förblir Tibbers egendom intill dess full betalning erlagts. Vid ett återtagande av Batteriet av Tibber ska Kunden ersätta Tibbers samtliga kostnader med anledning av återtagandet, vilket även inkluderar eventuell värdeminskning.

9. Fel och garantier

Tibber ansvarar för att Batteriet levereras i avtalsenligt skick och att Installationen sker på ett fackmannamässigt sätt. Tibber ansvarar inte för eventuella skador/förlust som uppstår efter Avlämnande och innan Installation. Tibber ansvarar inte för skador som Installationen orsakar på Kundens egendom, till exempel sprickor i putsad fasad, om Installationen skett på ett fackmannamässigt sätt. Tibber ansvarar endast för fel som uppstår vid den tidpunkt när Batteriet blir installerad och klar för användning och som visar sig inom angiven garantitid. Garantitiden för Batteriet och Installationen börjar gälla när Batteriet är installerat och klar för användning. Tibbers ansvar omfattar inte fel om Tibber gör sannolikt att felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse. Tibbers ansvar omfattar inte heller fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll eller, av Kunden vidtagna ändringar utan Tibbers skriftliga medgivande, eller av Kunden oriktigt utförda reparationer, brister i att följa tillverkarens drift- och skötselanvisningar eller av annat agerande av Kunden. Tibber ansvarar inte heller för normal förslitning eller försämring.

I det fall Kunden låter annan än Installationspartner installera Batteriet har Tibber inget ansvar för fel eller brister som härrör sådan installation.

10. Reklamation

Om Kunden vill åberopa att Produkten är felaktig, ska Kunden omgående underrätta Tibber om felet. Sådan underrättelse sker enklast till Tibbers kundservice via e-post till hello@tibber.com. Reklamerar Kunden inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet får felet inte åberopas av Kunden. Se också Köpvillkoren punkt 5 för ytterligare villkor avseende reklamation.

11. Ansvarsbegränsning

Tibber är inte ansvarigt för indirekta skador, ej heller följdskador eller indirekt förlust som kan åsamkas Kunden förutsatt att skadan inte orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt från Tibbers sida; ej heller har Kunden rätt till ersättning för skada i näringsverksamhet. Tibber ansvarar heller inte för skada som uppkommer på grund av driftstörningar, brister i säkerheten samt andra avbrott eller förändringar i mobilnätets täckning som inte är orsakade av Tibbers i samband med Installationen.

Tibber friskriver sig från att genomföra Installation av Batteriet om Installationspartnern för bedömningen att erforderliga krav (bl.a. utifrån myndighetskrav) inte kan följas och att Installation inte kan ske.

12. Tvist

I det fall tvist uppstår mellan parterna ska sådan i första hand lösas i förhandling mellan parterna; dock vid behov slutligen avgöras av allmän domstol i enlighet med Köpvillkoren.

Bilaga 1

Innehåll i en standardinstallation

 • Förläggning av 2,5 kvadrat kabel (max 5 meter från elcentral/undercentral)

 • Håltagning (max 3 st hål inkluderat, max Ø 20 mm i betong)

 • Installation av ett batterisystem

 • Installation av automatsäkringar i elcentral/fasadmätarskåp eller i ny kapsling (kostnad för ny kapsling tillkommer).

 • Installation av säkerhetsbrytare

 • Drifttagning av ett batterisystem 

Förutsättningar

 • Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid (7:00 - 16:00)

 • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot 3G/4G/GSM ska finnas på installationsplatsen

Exempel på delar som ej ingår

 • Montering av brandskiva vid behov (trävägg)

 • Gräv-, schakt- och återställningsarbete av mark

 • Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central

 • Hjälpmedel som t.ex. lift och ställning, eller andra lyft på grund av trappor eller annan otillgänglig terräng

 • Uppdaterade relationshandlingar och ritningar

 • Kostnader på grund av otillgänglighet

(uppdaterad 2024-02-01)

Bilaga 2 - Prislista, eventuella tillägg

ÅtgärdPris ink moms,utan Grönt bidragPris ink moms efter Grönt bidrag
Kabel per meter inkl. förläggning EQLQ 5G2,5320:-/m160:-/m
Kabel per meter inkl. förläggning Aceflex 5G6400:-/m200:-/m
Kabel ink. förläggning NKT eller Draka 5G10500:-/m250:-/m
Markförläggning av kabel i befintligt rör med befintlig dragtråd40:-/m20:-/m
Kabelskydd på vägg400:-/m200:-/m
Extra håltagning i trä/gips/ lättbetong/leca/tegel580:-/st290:-/st
Extra håltagning i betong (max ⌀20 mm)600:-/st300:-/st
Uppsäkring av huvudsäkringar upp till 25A (kan påverka nätavgiften)2100:-1050:-
Uppsäkring av huvudsäkringar 32A (kan påverka nätavgiften)2800:-1400:-
Kapsling (inomhus 4-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning1500:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Kapsling (utomhus 6-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning1800:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Installation av eluttag för lastbalansering i samband med installation av laddbox (behövs endast om elmätaren är av märket Kamstrup)1300:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Jordfelsbrytare ink. installation2000:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Elektriker (timdebitering)644:-/hTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Kapsling (inomhus 8-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning1590:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Kapsling (utomhus 8-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning1995:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Installation utav extra Pulse380:-/st190:-/st
Servisbrytning945:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag