Din handlekurv er tom

Legg til produktet du ønsker å kjøpe og kom tilbake hit

Tilbake til butikken

Produksjonsvilkår

Tibbers vilkår for kjøp av overskudd fra solcelleproduksjon

1. Omfanget av avtalen

Denne avtalen ("Avtalen") dekker Tibbers ("Tibber", "vi", "oss", etc.) kjøp av overskudd fra solcelleproduksjon ("Overskudd") fra privatpersoner ("Selgere", "du", "din", etc.) som har installert et solenergi produksjonsanlegg ("Produksjonsanlegg"). Avtalen gjelder bare for et Produksjonsanlegg koblet til strømnettet, som kan mate inn en effekt på ikke mer enn 43,5 kW, og som ikke er installert til bruk i næringsvirksomhet. Avtalen forutsetter at selger også har en strømavtale knyttet til uttak med Tibber. Avtalen omfatter også Tibbers forpliktelse til å fungere som balanseansvarlig og kontrollere at det er balanse mellom avtalt produksjon og faktisk produksjon fra produksjonsanlegget.

2. Kontraktsinngåelse og gyldighet

Kontrakten er gyldig fra den dagen Tibber mottar data fra Produksjonsanlegget ditt, og har godtatt deg som selger av Overskudd. Produksjonsanlegget må også være registrert i Elhub med kombinasjonsmålepunkter; en for forbruk og en for produksjon. Kontrakten kan sies opp av begge parter med fjorten dagers varsel. Ved din endelige avvikling av Produksjonsanlegget, eller hvis du sier opp strømavtalen din på anleggsadressen hos oss, vil avtalen opphøre med umiddelbar virkning uten ovennevnte oppsigelsestid.

Kjøpet av Overskudd skjer fra første registrerte produksjonsdato og vi har godtatt deg som selger av Overskudd. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser som skyldes at du, eller nettselskapet ditt, ikke har gitt nøyaktig eller fullstendig informasjon.

3. Selgers forpliktelser

Du forplikter deg til å selge og levere hele Overskuddet ditt til Tibber. Du forplikter deg også til å ha en gyldig strømavtale med Tibber som dekker hele forbruksbehovet på anleggsadressen som Overskuddet er levert fra.

Du er ansvarlig for å ha en egen avtale om innmating av overskuddsstrøm med nettselskapet som eier strømnettet der Produksjonsanlegget ditt er koblet til, og du er ansvarlig for alle kostnader knyttet til dette.Du er selv ansvarlig for at innmating av kraft overholder ditt lokale nettselskaps krav til spenningskvalitet og effekt.

4. Tibbers forpliktelser

Vi forplikter oss til å kjøpe og motta hele Overskuddet som mates inn fra produksjonsanlegget ditt. Vi forplikter oss til å fungere som balanseansvarlig i henhold til gjeldende regelverk. Vi er ansvarlige for å varsle nettselskapet ditt om at vi skal kjøpe og motta Overskuddet fra produksjonsanlegget ditt, og at vi har påtatt oss balanseansvaret for dette.

5. Måling av selgers innmating av Overskudd

Nettselskapet som Produksjonsanlegget ditt er koblet til, er ansvarlig for å måle og rapportere Overskuddet ditt. Målingen skal gjøres hver time. Nettselskapet har ansvar for spørsmål om og eventuelle feil i målingen. Vi betaler bare for innmatet Overskudd som nettselskapet har rapportert til oss.

6. Strømpris og betaling

Tibber vil betale deg for Overskuddet vi kjøper fra deg. Betalingen følger strømprisen på Nord Pool Spot per time for prisområdet der Produksjonsanlegget ditt befinner seg. Det er ingen kostnad for deg når du selger Overskuddet ditt til oss. 

7. Skatter og andre avgifter

Du er ansvarlig for betaling av skatter eller avgifter som kan tilskrives salg av Overskudd. Vi behandler ikke spesielle skatteregler, for eksempel hvis du er kvalifisert for en skattereduksjon. For mer informasjon, se skatteetaten.

8. Fakturerings- og betalingsbetingelser

Eventuelt Overskudd gjøres opp samtidig med din strømavtale for strømlevering til samme adresse, og betalingsbetingelsen er dermed den samme som for din strømavtale, med unntak av det som er angitt i dette avsnittet. Betalingen din for Overskudd trekkes fra det endelige beløpet på fakturaen fra Tibber for ditt forbruk.

Hvis betalingen for vårt kjøp av Overskudd på en faktureringsdato overstiger beløpet du må betale for strømmen du har kjøpt fra oss i samme periode, vil det overskytende beløpet bli trukket fra neste faktura. Du kan også få utbetalt overskytende beløp direkte ved å varsle Tibber to måneder i forkant av at du ønsker et slikt beløp skal utbetales.

Ved oppsigelse av strømavtalen med Tibber, vil du få utbetalt eventuelt overskytende beløp fra produksjon av Overskudd, som er registrert etter oppsigelsen av strømavtalen.

9. Kontraktsmessig overføring

Selger samtykker i at Tibber på uendrede vilkår kan overføre denne avtalen til en annen kraftleverandør. Selger har ikke rett til å overdra denne avtalen til en annen kunde.

10. Endring av vilkår

Tibber har rett til å endre kontraktsvilkårene forutsatt at Selger blir varslet om endringene minst to måneder i forveien.

11. Force majeure

Dersom det inntreffer en ekstraordinær hendelse som ligger utenfor partenes kontroll, og som hindrer oppfyllelse av den respektive partens forpliktelser, og som ikke kunne forutses eller parten ikke med rimelighet kunne overvinne, så skal den andre parten varsles om dette så raskt som mulig. De av partenes forpliktelser som berøres av den ekstraordinære situasjonen suspenderes så lenge hindringen vedvarer. 

12. Tilpasning til lover m.m.

Skulle noen bestemmelse i vilkåren være eller bli ugyldig, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de andre delene av avtalen. Dersom slik motstrid likevel finner sted, skal innholdet i vilkåren justeres i den utstrekning det er nødvendig, for å eliminere ugyldigheten.

13. Tidlig opphør

Hvis Selger avvikler Produksjonsanlegget, ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til punkt 3, eller hvis Selger på andre måter vesentlig bryter noen vilkår i avtalen, har Tibber rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning. Ved en slik oppsigelse har Selger ikke rett til kompensasjon fra Tibber.