Allmänna avtalsvillkor vid leverans och installation av laddbox

Dessa Avtalsvillkor utgör en integrerad del av Kundens avtal med Tibber AB (nedan”Tibber”) avseende försäljning och installation av vald laddbox (“Produkten”). I Produkten ingår själva laddboxen som valts vid inköpstillfället (“Laddboxen”) samt installation av densamma (“Installationen”). 

Tibber har rätt att använda sig av underentreprenör för fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

Dessa villkor är giltiga från och med 2021-03-14.

1. Laddlösningen / LADDA hemma Tibber åtar sig att leverera och installera den laddbox som Kunden valt att köpa vid köptillfället. Villkor för köpet av Produkten framgår av detta avtal .

Tibber har rätt att utföra sedvanlig kreditprövning. Om Kunden inte blir godkänd enligt Tibbers kreditpolicy, träder avtalet inte i kraft.

2. Installation och driftsättning Tibber levererar Laddboxen enligt vad som framgår av köpeavtalet. Tibber och Kunden kommer därutöver överens om tid för l installation av beställd Produkt. Tibber ansvarar för att Kunden kontaktas för överenskommelse om tidpunkt för installation.

Kunden åtar sig att se till att Kunden, alternativt en representant för denne, närvarar vid överenskommet installationstillfälle och avlämnande. Under installationen kommer Tibber behöva ha tillgång till vissa utrymmen. Kunden åtar sig att ge tillgång till dessa utrymmen, samt att de är förberedda för installationsarbetet. I det ingår såväl att göra det lätt för installatören att arbeta i utrymmet, som att på lämpligt sätt skydda eventuellt ömtåliga inventarier, ytskikt, eller liknande. Installationen förutsätter att Tibber har tillgång till el, kostnad för el står Kunden för.

Produkten anses vara installerad och klar för användning när laddboxen driftsatts och Kunden erhållit instruktioner för drift och underhåll av Produkten.

3. Uppkoppling Produkten kopplas upp via mobilnätet och uppkopplingen till Tibbers IT-plattform förutsätter god mobiltäckning i utrymmet där Produkten installeras. I det fall god mobiltäckning finns vid installationstillfället ansvarar Tibber för att uppkoppling sker.

När Produkten är uppkopplad via mobilnätet har Tibber möjlighet att på distans se om den är uppkopplad, ha möjlighet att starta om Laddboxen samt inhämta statistik.

4. Underhåll av mjukvara och uppkoppling Tibber har rätt att genomföra åtgärder för att upprätthålla Produktens funktionalitet. Genom att laddboxen är uppkopplad via mobilnätet kan Tibber på distans vidta åtgärder på Laddboxens mjukvara eller gränssnitt mot operativsystem.

Vidare förbehåller sig Tibber rätten att utan särskilt meddelande till Kunden, i rimlig omfattning och utan ersättning till Kunden, ändra, begränsa tillgången till eller stänga av Produkten för ändamål som exempelvis. uppgradering, uppdatering, underhåll och felkorrigering, eller till följd av force majeureförhållanden utanför Tibbers kontroll.

5. Förbehåll avseende punkterna 2-4

5.1. Installation och driftsättning: I det fall Tibber inte får tillgång till utrymmen enligt ovan har Tibber rätt att debitera Kunden de merkostnader som detta medför.

I det fall installationen försenas på grund av att fastighetens huvudsäkring måste säkras upp, eller någon del av elnätet måste förstärkas, eller på grund av andra omständigheter som Tibber inte rår över, ska ny tidpunkt för installation överenskommas mellan parterna.

Skulle driftsättningen förhindras på grund av att Kunden inte fullgjort sina förpliktelser är Produkten installerad och redo för drift när Produkten är installerad på anvisad plats.

Installationen kommer ske på sådant sätt att Produktens belastning på huvudsäkringen blir så liten som möjligt. Dock garanterar inte Tibber att huvudsäkringen klarar den tillkommande belastningen som Produkten innebär och kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader för uppsäkring, ökade elnätsavgifter eller andra indirekta skador.

5.2. Uppkoppling: För det fall god mobiltäckning saknas ansvarar Tibber inte för eventuella brister i uppkopplingen.

Om god mobiltäckning finns vid tillfället för installation och avlämnande, ansvarar Tibber inte för några åtgärder som därefter vidtas av Kunden utan Tibbers delaktighet eller godkännande.

I det fall Produkten kopplas upp mot ett wifi har Kunden ansvaret för sådan uppkoppling och dess kvalitet.

5.3. Underhåll av mjukvara och uppkoppling: Tibber är enligt detta avtal inte skyldigt att uppdatera Produkten i enlighet med vad som framgår av punkt 4.

6. Betalningsvillkor Betalningen för laddbox samt standardinstallation (vad som ingår i sådan framgår av köpeavtalet) sker direkt vid köpet i Tibber Store med valt betalningssätt. Eventuella tillkommande merkostnader kommer faktureras till kunden efter installationen och betalning för sådana ska ske senast den dag som framgår av fakturan som sänds till Kunden, betalningsvillkor 30 dagar netto.

I det fall köpet är gjort med GrönTeknik-avdraget, och det visar sig att Kunden inte uppfyller kraven för avdraget och Tibber inte får ersättning från Skatteverket, kommer Tibber meddela Kund att så är fallet samt fakturera Kunden denna kostnad med betalningsvillkor 30 dagar.

För det fall betalning inte erläggs i tid äger Tibber rätt att kräva ersättning för betalningspåminnelse, dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) samt andra åtgärder med anledning av betalningsförsummelsen.

6. Ångerrätt Tibber tillämpar Distans- och Hemförsäljningslagen vilket ger Kunden rätt att ångra sig inom fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen då Kunden mottog Laddboxen som ingår i Produkten, eller från tidigast när Kunden fått föreskriven information om sin ångerrätt. 

För att utöva ångerrätten ska Kunden till Tibber skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet. Kunden kan använda Tibbers formulär för ånger som återfinns på Konsumentverkets standardformulär. Kunden ska även kontakta Tibbers kundservice för att erhålla vidare returinstruktioner. Returnering av Laddboxen ska ske inom fjorton (14) dagar från det att Kunden åberopade sin ångerrätt. Laddboxen ska returneras fullständig, oskadad och i väsentligen oförändrat skick. All dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Kunden står för fraktkostnaderna.

Om Kunden har bett om att få utförd installation av laddboxen innan ångerfristen ger Kunden samtycke till att inte ångra köpet enligt ångerrätten.

Om Kunden utövar sin ångerrätt har Tibber rätt till ersättning för

• eventuell värdeminskning för laddboxen i den mån det beror på att Kunden hanterat den i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion; och

• förhöjda fraktkostnader på grund av Kundens val av leveransmetod, för det fall Tibber har gått med på att stå för kostnaderna för returen av laddboxen

För det fall Kunden nyttjar sin ångerrätt efter att installationen av Laddlösningen har påbörjats, ansvarar Tibber inte för återställande av Kundens egendom av slag det må vara.

7. Återtagandeförbehåll Laddboxen förblir Tibbers egendom intill dess full betalning erlagts. Vid ett återtagande av Laddboxen av Tibber ska Kunden ersätta Tibbers samtliga kostnader med anledning av återtagandet, vilket även inkluderar eventuell värdeminskning.

8. Riskens övergång Oavsett vad som anges i punkten 7 ovan övergår risken för Produkten till Kunden när den är installerad och klar för användning.

9. Fel och garantier Tibber ansvarar för att Laddboxen levereras i avtalsenligt skick och att Installationen sker på ett fackmannamässigt sätt. Tibber ansvarar inte för skador som installationen orsakar på Kundens egendom, till exempel sprickor i putsad fasad, om installationen skett på ett fackmannamässigt sätt. Tibber ansvarar endast för fel som uppstårvid den tidpunkt när Laddboxen blir installerad och klar för användning och som visar sig inom angivengarantitid. Garantitiden börjar gälla när Produkten är installerad och Laddboxen är klar för användning. Tibbers ansvar omfattar inte fel om Tibber gör sannolikt att felet beror på olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse. Tibbers ansvar omfattar inte heller fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll eller, av Kunden vidtagna ändringar utan Tibbers skriftliga medgivande, eller av Kunden oriktigt utförda reparationer, brister i att följa tillverkarens drift- och skötselanvisningar eller av annat agerande av Kunden. Tibber ansvarar inte heller för normal förslitning eller försämring.

10. Reklamation Om Kunden vill åberopa att Produkten är felaktig, ska Kunden omgående underrätta Tibber om felet. Sådan underrättelse sker till Tibbers kundservice via e-post till hello@tibber.com. Reklamerar Kunden inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet får felet inte åberopas av Kunden.

11. Ansvarsbegränsning Tibber är inte ansvarigt för indirekta skador, ej heller följdskador eller indirekt förlust som kan åsamkas Kunden; ej heller har Kunden rätt till ersättning för skada i näringsverksamhet. Tibber ansvarar heller inte för skada som uppkommer på grund av driftstörningar, brister i säkerheten samt andra avbrott eller förändringar i mobilnätets täckning.

12. Tvist I det fall tvist uppstår mellan parterna ska sådan i första hand lösas i förhandling mellan parterna; dock vid behov slutligen avgöras av allmän domstol.

Bilaga 1

Innehåll i en standardinstallation • Förläggning av kabel (max 10 meter från elcentral/undercentral) • Håltagning (max 3 st hål inkluderat, max Ø 20 mm i betong) • Installation en laddbox (max 20A 3-fas 14 kW) • Installation av 3-fas 20A automatsäkringar i elcentral/fasadmätarskåp eller i ny kapsling • Drifttagning av laddbox inklusive installations- och drifttagningsprotokoll

Förutsättningar • Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid (7:00 - 16:00) • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot 3G/4G/GSM ska finnas på installationsplatsen

Exempel på delar som ej ingår • Gräv-, schakt- och återställningsarbete av mark • Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central • Hjälpmedel som t.ex. lift och ställning • Uppdaterade relationshandlingar och ritningar

Prislista för tillägg • Kabel per meter inkl. förläggning EQLQ 5G2,5 - 275 kr/m • Kabel per meter inkl. förläggning Aceflex 5G6 - 345 kr/m • Markförläggning av kabel i befintligt rör med befintlig dragtråd - 35 kr/m • Kabelskydd på vägg - 225 kr/m • Håltagning i övriga material (ej metall och betong) - 525 kr/st • Håltagning betong (max 20 mm) - 485 kr/st • Uppsäkring 16-25A - 1 895 kr • Kapsling (inomhus 4-modulers) för tillkommande säkring laddbox - 1 375 kr/st