Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Allmänna avtalsvillkor vid leverans och installation av två stycken laddboxar

Dessa Avtalsvillkor utgör en integrerad del av Kundens avtal med Tibber AB (nedan ”Tibber”) avseende försäljning och installation av valda laddboxar (“Produkten”). I Produkten ingår själva laddboxarna som valts vid inköpstillfället (“Laddboxarna”) samt installation av densamma (“Installationen”) av Tibbers anvisade installationspartner (“Installationspartnern”). Detta villkor gäller tillsammans med din beställning samt Köpvillkor Tibber Store (“Avtalet”).

Tibber har rätt att använda sig av underentreprenörer för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal.

Dessa villkor är giltiga från och med 2023-05-19.

1. Köp

Villkor för köpet av Produkten framgår av Avtalet.

Tibber har rätt att utföra sedvanlig kreditprövning. Om Kunden inte blir godkänd enligt Tibbers kreditpolicy eller betalning inte går igenom, träder Avtalet inte i kraft.

2. Leverans

Tibber åtar sig att leverera Laddboxarna som Kunden valt att köpa vid köptillfället i enlighet med beställningen.

3. Installation och driftsättning

Tibber och Kunden kommer därutöver överens om en tid för installation av beställd Produkt. Tibber ansvarar för att Kunden kontaktas för överenskommelse om tidpunkt för installation.

Kunden åtar sig att se till att Kunden, alternativt en representant för denne, närvarar vid överenskommen installationstillfälle och avlämnande. Under installationen kommer Tibber behöva ha tillgång till vissa utrymmen. Kunden åtar sig att ge tillgång till dessa utrymmen, samt att de är förberedda för installationsarbetet. I det ingår såväl att göra det lätt för installatören att arbeta i utrymmet, som att på lämpligt sätt skydda eventuellt ömtåliga inventarier, ytskikt, eller liknande. Installationen förutsätter att Tibber har tillgång till el, kostnad för el står Kunden för.

Produkten anses vara installerad och klar för användning när laddboxarna driftsatts och Kunden erhållit instruktioner för drift och underhåll av Produkten.

3.1. Förutsättningar och vad som ingår

Se Bilaga 1 för översikt av:

 • Innehåll i en standardinstallation

 • Förutsättningar

 • Exempel på delar som ej ingår

3.2. Eventuella tillägg

Om Installationen kräver ytterligare arbete och/eller material än vad som ingår i standardinstallationen kan detta vara möjligt att beställa extra från Installationspartnern. I detta fall kommer det att vara en separat överenskommelse mellan Kunden och Installationspartnern som också kommer att fakturera detta separat i enlighet med överenskommelse direkt med Kunden.

Om Installationen inte kan genomföras vid överenskommet tillfälle på grund av att Kunden, alternativt en representant för denne, inte är hemma, tillkommer en avgift på 1875 kr inklusive moms. Detsamma gäller om utrymmet där installationsarbetet ska genomföras inte bedöms som säkert eller om förutsättningarna för att genomföra Installationen saknas.

Fakturering av avgift enligt föregående stycke sker i enlighet med punkt 6.

Se Bilaga 2 för generell prislista för tillägg.

3.3. Avbokning/ombokning av installation

För avbokning/ombokning av installation gäller följande:

 • Tidigare än två (2) arbetsdagar före överenskommet installationstillfälle: ingen extra kostnad.

 • Närmast föregående arbetsdag före överenskommet installationstillfälle: en avgift om 625 kr inklusive moms tillkommer.

 • Samma dag som överenskommen dag för installation: en avgift om 1875 kr inklusive moms tillkommer.

Med arbetsdag avses helgfri vardag.

Fakturering av avgift för avbokning/ombokning sker i enlighet med punkt 6.

3.4 Annan installatör än Installationspartner

Om Kunden låter annan part än Installationspartnern installera Laddbox som är köpt med Installation, kommer Kunden inte vara berättigad eventuellt Grön Teknik bidrag och Tibber förbehåller sig rätten att justera Kundens pris till att motsvara ordinarie pris för enbart Laddbox utan Installation. Tibber kommer även ta ut en administrativ kostnad för hantering av sådan ändring samt uppföljning av utebliven Installation om 1500 kr inklusive moms. Fakturering av sådan avgift sker i enlighet med punkt 6.

4. Uppkoppling

Produkten kopplas upp via mobilnätet och uppkopplingen förutsätter god täckning i utrymmet där Produkten installeras. När kunden så önskar kopplas produkten också upp till Tibbers IT-plattform, i det fall god täckning finns vid installationstillfället.

När Produkten är uppkopplad till Tibbers IT-plattform via mobilnätet har Tibber möjlighet att på distans se om den är uppkopplad, ha möjlighet att starta om laddboxarna samt inhämta statistik.

5. Förbehåll avseende punkterna 2-4

5.1. Installation och driftsättning:

I det fall Tibber inte får tillgång till utrymmen enligt ovan har Tibber rätt att debitera Kunden de merkostnader som detta medför.

I det fall installationen försenas på grund av att fastighetens huvudsäkring måste säkras upp, eller någon del av elnätet måste förstärkas, eller på grund av andra omständigheter som Tibber inte rår över, ska ny tidpunkt för installation överenskommas mellan parterna.

Skulle driftsättningen förhindras på grund av att Kunden inte fullgjort sina förpliktelser är Produkten installerad och redo för drift när Produkten är installerad på anvisad plats.

Installationen kommer ske på sådant sätt att Produktens belastning på huvudsäkringen blir så liten som möjligt. Dock garanterar inte Tibber att huvudsäkringen klarar den tillkommande belastningen som Produkten innebär och kan inte hållas ansvarig för eventuella kostnader för uppsäkring, ökade elnätsavgifter eller andra indirekta skador.

5.2. Uppkoppling:

För det fall god mobilnätet-täckning saknas ansvarar Tibber inte för eventuella brister i uppkopplingen.

Om god täckning finns vid tillfället för installation och avlämnande, ansvarar Tibber inte för några åtgärder som därefter vidtas av Kunden utan Tibbers delaktighet eller godkännande.

6. Betalningsvillkor

Betalningen för Laddboxarna samt standardinstallation (vad som ingår i sådan framgår av Avtalet) sker direkt vid köpet i Tibber Store med valt betalningssätt. Eventuella tillkommande merkostnader kommer faktureras Kunden efter Installationen och betalning för sådana ska ske senast den dag som framgår av fakturan som sänds till Kunden, betalningsvillkor 30 dagar netto.

I det fall köpet är gjort till pris som är justerat med Grön Teknik-avdrag, och det visar sig att Kunden inte uppfyller kraven för avdraget när Tibber ansöker om ersättningen och därmed inte får ersättning från Skatteverket, kommer Tibber meddela Kund att så är fallet samt fakturera Kunden denna ej erhållna ersättningen med betalningsvillkor 30 dagar.

För det fall betalning inte erläggs i tid äger Tibber rätt att kräva ersättning för betalningspåminnelse, dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635) samt andra åtgärder med anledning av betalningsförsummelsen.

7. Ångerrätt

Tibber tillämpar lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler vilket ger Kunden rätt att ångra sig inom fjorton (14) kalenderdagar, räknat från dagen då Kunden mottog laddboxarna som ingår i Produkten, eller från tidigast när Kunden fått föreskriven information om sin ångerrätt.

För att utöva ångerrätten ska Kunden till Tibber skicka ett klart och tydligt meddelande om beslutet att frånträda avtalet. Kunden kan använda Tibbers formulär för ånger som återfinns på Tibbers hemsida. Kunden ska även kontakta Tibbers kundservice för att erhålla vidare returinstruktioner. Returnering av laddboxarna ska ske inom fjorton (14) dagar från det att Kunden åberopade sin ångerrätt. Som kund har du rätt att undersöka produkten/produkterna innan beslut tas om eventuell nyttjande av ångerrätten. Undersökningen ska göras med varsamhet och ej mer omfattande än nödvändigt då produkten måste returneras i väsentligen oförändrat skick. Returnera produkten i originalförpackning och i ett likvärdigt yttre emballage som produkten levererades i, detta för att minimera risken för skador vid retur. Produkten ska returneras komplett om ingen annan överenskommelse gjorts mellan kund och Tibber. All dokumentation ska bifogas returförsändelsen. Kunden står för fraktkostnaderna.

Om Kunden har bett om att få utförd Installation av Laddboxarna innan ångerfristen ger Kunden samtycke till att inte ångra köpet enligt ångerrätten.

Om Kunden utövar sin ångerrätt har Tibber rätt till ersättning för:

 • Eventuell värdeminskning för Laddboxarna i den mån det beror på att Kunden hanterat den i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion; och

 • Förhöjda fraktkostnader på grund av Kundens val av leveransmetod, för det fall Tibber har gått med på att stå för kostnaderna för returen av Laddboxarna

För det fall Kunden nyttjar sin ångerrätt efter att installationen har påbörjats, ansvarar Tibber inte för återställande av Kundens egendom av slag det må vara.

8. Återtagandeförbehåll

Laddboxarna förblir Tibbers egendom intill dess full betalning erlagts. Vid ett återtagande av Laddboxarna av Tibber ska Kunden ersätta Tibbers samtliga kostnader med anledning av återtagandet, vilket även inkluderar eventuell värdeminskning.

9. Fel och garantier

Tibber ansvarar för att Laddboxarna levereras i avtalsenligt skick och att Installationen sker på ett fackmannamässigt sätt. Tibber ansvarar inte för eventuella skador/förlust som uppstår efter leverans och innan Installation. Tibber ansvarar inte heller för skador som Installationen orsakar på Kundens egendom, till exempel sprickor i putsad fasad, om Installationen skett på ett fackmannamässigt sätt. Tibber ansvarar endast för fel som uppstår vid den tidpunkt när Laddboxarna blir installerade och klara för användning och som visar sig inom angiven garantitid. Garantitiden börjar gälla när Produkten är installerad och Laddboxarna är klara för användning. Tibbers ansvar omfattar inte heller fel som uppstår till följd av bristfälligt underhåll eller, av Kunden vidtagna ändringar utan Tibbers skriftliga medgivande, eller av Kunden oriktigt utförda reparationer, brister i att följa tillverkarens drift- och skötselanvisningar eller av annat agerande av Kunden. Tibber ansvarar inte heller för normal förslitning eller försämring.

I det fall Kunden låter annan än Installationspartner installera Laddboxarna har Tibber inget ansvar för fel eller brister som härrör sådan installation.

10. Reklamation

Om Kunden vill åberopa att Produkten är felaktig, ska Kunden omgående underrätta Tibber om felet. Sådan underrättelse sker enklast till Tibbers kundservice via e-post till hello@tibber.com. Reklamerar Kunden inte inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet får felet inte åberopas av Kunden. Se också Köpvillkor Tibber Store punkt 5 för ytterligare villkor avseende reklamation.

11. Ansvarsbegränsning

Tibber är inte ansvarigt för indirekta skador, ej heller följdskador eller indirekt förlust som kan åsamkas Kunden förutsatt att skadan inte orsakats genom vårdslöshet från Tibbers sida; ej heller har Kunden rätt till ersättning för skada i näringsverksamhet. Tibber ansvarar heller inte för skada som uppkommer på grund av driftstörningar samt andra avbrott eller förändringar i mobilnätets täckning som inte är orsakade av Tibbers vårdslöshet i samband med Installationen.

12. Tvist

I det fall tvist uppstår mellan parterna ska sådan i första hand lösas i förhandling mellan parterna; dock vid behov slutligen avgöras av allmän domstol i enlighet med köpvillkoren.

Bilaga 1

Innehåll i en standardinstallation

 • Förläggning av kabel Aceflex 5G6 (max 10 meter från elcentral/undercentral).

 • Förläggning av kabel Aceflex 5G6 (max 5 meter från första laddboxen)

 • Håltagning (max 6 st hål inkluderat, max Ø 20 mm i betong)

 • Installation av två laddboxar (max 20A 3-fas 14 kW)

 • Installation av 20A automatsäkringar med personskyddsautomat eller jordfelsbrytare i elcentral/fasadmätarskåp eller i ny kapsling (kostnad för ny kapsling tillkommer).

 • Drifttagning av två stycken laddboxar

Förutsättningar

 • Arbetet skall kunna utföras på ordinarie arbetstid (7:00 - 16:00)

 • Tillräcklig signalstyrka för uppkoppling mot 3G/4G/GSM ska finnas på installationsplatsen

Exempel på delar som ej ingår

 • Gräv-, schakt- och återställningsarbete av mark

 • Uppsäkring av el-central eller utbyggnad/flytt av el-central

 • Hjälpmedel som t.ex. lift och ställning

 • Uppdaterade relationshandlingar och ritningar

(uppdaterad 2023-04-24)

Bilaga 2

Eventuella tillägg

ÅtgärdPris ink moms utan Grönt bidragPris ink moms efter Grönt bidrag
Kabel per meter inkl. förläggning EQLQ 5G2,5320:-/m160:-/m
Kabel per meter inkl. förläggning Aceflex 5G6400:-/m200:-/m
Kabel ink. förläggning NKT eller Draka 5G10500:-/m250:-/m
Förläggning av kabel i befintligt rör40:-/m20:-/m
Kabelskydd på vägg400:-/m200:-/m
Extra håltagning i trä/gips/ lättbetong/leca/tegel580:-/st290:-/st
Extra håltagning i betong (max ⌀20 mm)600:-/st300:-/st
Uppsäkring av huvudsäkringar upp till 25A (kan påverka nätavgiften) 2100:-1050:-
Uppsäkring av huvudsäkringar 32A (kan påverka nätavgiften) 2800:-1400:-
Kapsling (inomhus 4-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning1500:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Kapsling (utomhus 6-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning1800:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Installation av eluttag för lastbalansering i samband med installation av laddbox (behövs endast om elmätaren är av märket Kamstrup)1300:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Jordfelsbrytare ink. installation2000:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Elektriker (timdebitering)644:-/hTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Kapsling (inomhus 8-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning1590:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Kapsling (utomhus 8-modulers) för säkring av laddbox. Ink. montage & kabeldragning1995:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Installation utav Pulse380:-/st190:-/st
Servisbrytning945:-/stTäcks EJ av grönt teknik-avdrag
Uppgradera från standardinstallation 11kW EQLQ 5G2,5 till 22kW Aceflex 5G62000:-1000:-

(reviderad 2023-04-24)