Integritetspolicy Tibber-appen

Integritetspolicy för Tibber mobilapplikation

Tibber AS (”TAS”) värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder våra mobila onlinetjänster i vår mobilapplikation (”Appen”) med tillhörande funktioner. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du läser denna policy så att du är medveten om hur och varför TAS behandlar dina personuppgifter.

Notera att TAS är en del av Tibber-gruppen. Om du är elkund och/eller köper andra produkter eller tjänster från oss sker det hos något av Tibbers nationella försäljningsbolag. För sådan relation är respektive bolag personuppgiftsansvarig och du kan läsa respektive integritetspolicy på deras hemsida. Vissa produkter du kan köpa och integrera med Tibber-appen, eller som använder Tibber-appen som en del av produktens funktionalitet, är Tibbers egna produkter och eventuell behandling av personuppgifter i sådan produkt sker också den med TAS som personuppgiftsansvarig. Du kan läsa TAS fullständiga integritetspolicy här.

Vi vill göra livet enkelt för dig som kund i Tibber-koncernen. Vi presenterar därför alla dina interaktioner och all tillhörande data som gäller din kundrelation med oss i appen. För de personuppgifter som annat koncernbolag än TAS behandlar under sitt personuppgiftsansvar agerar TAS som personuppgiftsbiträde. Vi har dock sett till att dina personuppgifter har samma skydd oavsett var i koncernen de behandlas och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna instruktioner och rutiner.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna policy är:

Företagsnamn: Tibber AS Organisationsnummer: 916 276 338 (Norge) E-postadress: hello@tibber.com

Personuppgifter vi samlar in?

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig beror på vilka av appens funktioner du använder och vilka uppgifter du delar med TAS. Nedan har du information om vilka kategorier av personuppgifter TAS:s app behandlar.

Kontaktuppgifter: exempelvis namn, e-postadress, boendeadress, telefonnummer samt användarnamn och krypterade lösenord.

Anläggningsuppgifter: information om den anläggning som din förbrukning sker i, exempelvis storlek, antal personer i hushållet, uppvärmningstyp, bostadstyp, förbrukningshistorik, etc.

Sensordata från anslutna appar och enheter: exempelvis smarta mätare och smarta termostater som du ansluter till TAS app. Sensordata inkluderar tekniska data om enheten som modell, enhetens tillstånd, om enheten är på- eller avslagen och mätvärden (energiförbrukning, temperatur, fuktighet). Sensordata inkluderar också data från elbilar som du valt att ansluta till appen, inklusive teknisk data om bilen (modell, anpassningskoder) samt bilens och dess batteris status (GPS-koordinater, energiförbrukning, batterinivå).

Transaktionsdata: information som du registrerar när du köper tjänst eller produkt som erbjuds av annat Tibberbolag i appen, exempelvis produktval, anläggningsuppgifter, betalsätt, etc.

Kommunikationsdata: uppgifter du skickar till oss genom appen i kundärenden. 

Tekniska data: information som genereras när du använder appen som information om operativsystem och annan teknologi för enheten som appen är installerad på, besöksperiod i appen, när appen öppnades senast, besökshistorik i appen, information om eventuella krascher, etc.

I appen kommer du också kunna se uppgifter som samlats in av andra bolag i Tibber koncernen beroende på vilka tjänster du använder. Det kan till exempel vara köp av el (elavtal), köp i nätbutik, osv. Vad som gäller sådan personuppgiftshantering framgår av integritetspolicy för sådan respektive tjänst. TAS är i de sammanhangen personuppgiftsbiträde till respektive personuppgiftsansvarigt bolag. Se vår lista över personuppgiftsansvariga bolag i Tibbergruppen.

Rättslig grund för hantering av personuppgifter

TAS behandlar bara dina personuppgifter där det finns ett tydligt ändamål och där behandlingen har stöd av en rättslig grund i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR, Artikel 6). TAS behandling sker i huvudsak för att kunna ingå och fullgöra avtal med dig (GDPR, Artikel 6(1b)) eller utifrån berättigat intresse (GDPR, Artikel 6(1f)). Behandlingen kan också ske om TAS har en rättslig förpliktelse (GDPR, Artikel 6(1c). Om ingen av ovan nämnda är tillämpliga kommer TAS göra behandlingen i enlighet med samtycke från dig (GDPR, Artikel 6(1a)).

Berättigat intresse inkluderar TAS affärsintresse att bedriva vår verksamhet samt kunna erbjuda dig produkter och tjänster.

I enlighet med ovan behandlar TAS dina personuppgifter för dessa ändamål och med angiven rättslig grund:

Ändamål med behandlingenKategorier av personuppgifterRättslig grund för behandlingen
Låta dig installera appen och skapa ett kontoKontaktuppgifter, Anläggningsuppgifter, Tekniska dataFullgörande av avtal samt Berättigat intresse (avser information om boende och är för att TAS analystjänst ska fungera)
Erbjuda dig att teckna elavtal eller köpa andra Tibber-produkterKontaktuppgifter, Anläggningsuppgifter, Transaktionsdata, Tekniska dataBerättigat intresse
Ge kundsupport till dig med anledning av ditt avtal (kan avse appen eller av annan tjänst från Tibber)Kontaktuppgifter, Kommunikationsdata, Tekniska dataFullgörande av avtal
Kunna göra analyser av din elförbrukning och kunna optimera din elförbrukning (exempelvis smart elbilsladdning och smart temperaturstyrning).Anläggningsuppgifter, Sensordata från anslutna appar och enheterFullgörande av avtal
För att kunna göra jämförelser med liknande hem och för att kunna ge rekommendationer med syfte att sänka din energiförbrukning och energikostnad.Anläggningsuppgifter, Sensordata från anslutna appar och enheterFullgörande av avtal (ge rekommendationer) samt Berättigat intresse (jämförelse med liknande hem)
För att kunna erbjuda information om din elanvändning i olika kategorierSensordata från anslutna appar och enheterFullgörande av avtal samt Berättigat intresse (avser information om boende och är för att TAS analystjänst ska fungera)
Följa upp förfrågningar om nya funktioner och ta emot felanmälningarKontaktuppgifter, KommunikationsinformationBerättigat intresse
För att kunna upptäcka och informera dig om stora avvikelser i din elförbrukning som kan bero på fel i din elektriska utrustning.Sensordata från anslutna appar och enheter samt förbrukningsinformation från det Tibber-bolag du köper din el från.Fullgörande av avtal samt Berättigat intresse (avser information om boende och är för att TAS analystjänst ska fungera) Pushnotiser om avvikande förbrukning eller marknadspris kan stängas av i appen.
För att kunna hantera appens funktionalitetTekniska dataFullgörande av avtal
För att kunna forska på och utveckla nya produkter och tjänster som kan komma att tas till marknaden.Anläggningsuppgifter, Sensordata från anslutna appar och enheter, Teknisk dataBerättigat intresse eller, om behandlingen av personuppgifterna t ex inkluderar viss profilering, Samtycke.
För att bedriva ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbeteSamtliga ovan nämnda kategorier av uppgifterBerättigat intresse
För att pseudonymisera och aggregera information (för att i verksamhetsstyrning, -utveckling och -uppföljning ha relevanta underlag)Samtliga ovan nämnda kategorier av uppgifterBerättigat intresse (Personuppgifterna pseudonymiseras och aggregeras så att de i underlag inte längre kan associeras till en person)
För att kunna identifiera när din bil befinner sig i anslutning till den anläggning som din förbrukning sker iAnläggningsuppgifter och sensordata för bilenFullgörande av avtal

För vissa behandlingar kommer TAS genomföra segmentering och profilering. Så här använder vi segmentering och profilering.

Om du väljer att ansluta och aktivera elbilsladdning, antingen genom att ansluta en elbilsladdare och/eller genom att ansluta en bil till Tibber-appen, kommer vi att behandla bilens koordinater i enlighet med vad bilens API tillhandahåller. Vårt ändamål med behandlingen är att veta att bilen är i anslutning till din anläggning, och därmed är laddningsbar i vår tjänst och att vi kan optimera din laddning i enligt med vårt avtal med dig. För att konstatera att bilen befinner sig i anslutning till anläggningen använder vi ett så kallat geostaket där vi har avgränsat ett område i direkt anslutning till din anläggnings koordinater. När bilen befinner sig inom geostaketets gränser sker eventuell laddning av elbilen inom ramen för vår tjänst. Behandlingen sker således på den lagliga grunden Uppfyllande av avtal.

Vilka kan TAS komma att dela dina uppgifter med?

TAS kan komma att överföra dina personuppgifter till de leverantörer som TAS anlitar för bland annat system för kundservice och kundkommunikation. TAS kan vidare dela dina personuppgifter med andra bolag som ingår i Tibber-koncernen, för att du som kund ska få bästa service och kundupplevelse. Dessa mottagare har för sådana behandlingar endast rätt att behandla dina personuppgifter för TAS:s räkning i samband med att de utför en tjänst för TAS. Delning kan också komma att ske till annat Tibber-bolag som tar emot och behandlar uppgifterna under eget personuppgiftsansvar. AS vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till, eller delning med, sådana utvalda tredje parter.

TAS kan också dela Sensordata från anslutna appar och enheter med det nätbolag som din anläggning tillhör och/eller den nationella nätoperatören i syfte att bevisa att din anläggning har bidragit till att stabilisera elsystemet genom planering för och genomförande av t ex smart elbilsladdning eller smart temperaturstyrning. Dessa behandlar i sådant fall dina personuppgifter under eget personuppgiftsansvar.

TAS kan därtill behöva dela personuppgifter med andra personuppgiftsansvariga eller tredjeparter om TAS önskar sälja, överföra eller slå samman delar av eller hela verksamheten. Om någon förändring av TAS verksamhet sker kommer personuppgifterna att fortsätta behandlas på samma sätt som beskrivs i denna policy.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

TAS behandlar nästan uteslutande personuppgifterna inom EU/EES och exempelvis använder vårt centrala IT-system molntjänster inom EU/EES.  Vi strävar alltid eftera att personuppgifterna behandlas i EU/EES men i enstaka fall kan några av våra leverantörer av IT-tjänster behandla personuppgifter i tredje land (främst USA eller Storbritannien). I sådant fall kommer TAS säkerställa att personuppgifterna behandlas säkert och med samma skyddsnivå som erbjuds inom EU/EES genom någon av följande åtgärder:

  • Överföring av personuppgifter kommer endast att göras till länder som har tillräckligt skydd för personuppgifter enligt beslut av EU-kommissionen.

  • När särskilda tjänsteleverantörer används, ska standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om samt nödvändiga tillägg, användas, vilka ger samma skydd som inom EU.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller är nödvändigt enligt andra berättigade intressen. Under vissa omständigheter kan TAS pseudonymisera eller anonymisera data (så den inte längre går att associera med dig), för forskning eller statistiska skäl, och i dessa fall kan TAS använda den peseudonymiserade eller anonymiserade informationen på obestämd tid.

För personuppgifter som vi samlat in genom samtycke kommer vi lagra personuppgifterna till du återkallar ditt samtycke, eller till behandlingen av personuppgifterna inte längre är nödvändig.

Vilka är dina rättigheter?

När TAS behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade. Läs om dina rättigheter här.

Om du önskar tillämpa någon av dina rättigheter, kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Säkerhet

TAS kommer använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att insamlad data, inklusive personuppgifter, lösenord eller annan konfidentiell information, inte kommer avslöjas, överföras, ges till, eller illegalt användas av obehöriga personer. I anslutning till det, ska TAS med jämna mellanrum revidera våra system för att förhindra möjliga sårbarheter och attacker. 

Eftersom internet inte är en 100 % säker omgivning, kan inte TAS säkerställa eller garantera säkerheten för informationen som överförs till Tibber-appen och våra tjänster, vid var tid. Trots att informationen som skickas via vår app eller genom våra tjänster är krypterad, avråder TAS dig att dela någon konfidentiell information på det sättet om det inte är nödvändigt.

Ändringar i policyn

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster och förbehåller oss därför rätten att när som helst göra ändringar i denna policy. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi meddela dig på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Skulle du vid sådant tillfälle ha några funderingar kan du alltid höra av dig till oss, och skulle du inte vilja fortsätta med tjänsten vid ändring av denna policy är du alltid välkommen att sluta använda vår app och tillhörande tjänster.  Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för dig kommer vi inte meddela dig. Datumet då de senaste ändringarna publicerades visas alltid i sidfoten nedan.

Kontakta oss

Tibber AS Hafstadvegen 23, 6800 Førde, Norge hello@tibber.com

Då Tibber AS är moderbolag i Tibber-koncernen kan du också kontakta Tibber AS via dotterbolaget i ditt land (se vår lista över Tibber-bolag här).

Version: 2021-07