Elavtalsvillkor

Tibber AB:s villkor för leverans av el till privatpersoner

1. Allmänt för Tibbers elavtal

Avtalet gäller mellan dig (”du”, ”din”, ”ditt”) och Tibber AB (”Tibber”, ”oss”, ”vi”, ”vår”).

Avtalet gäller för privatpersoner som är över 18 år och för den uttagspunkt i Sverige där du tar ut el för förbrukning (“leveransadress”).

Du får en avtalsbekräftelse från oss när vi har tagit emot din beställning. Den tillsammans med dessa villkor utgör avtalet (“Avtalet”) mellan oss. Utöver vad som nämns i detta villkor gäller elbranschens allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2). Vid motstridighet mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde.

Sedvanlig kreditprövning kan komma att ske. Om du inte blir godkänd enligt vår kreditpolicy, träder avtalet inte i kraft.

När du ingår elavtal med oss accepterar du dessa villkor samt vår integritetspolicy.

2. Avtalets omfattning och pris

Tibber ska leverera förnybar el till den leveransadress som avtalet omfattar. Kostnaden per kWh är densamma som Tibbers faktiska inköpspris utan marginalpåslag.

Elpriset baseras på Tibbers faktiska inköpspris som inkluderar kostnader för el, elcertifikat, ursprungsmärkning, avgifter till Svenska Kraftnät och eSett, handelskostnader och kreditkostnad. Ditt elpris beräknas utifrån Tibbers inköpspris per timme multiplicerat med din förbrukning per timme. Till inköpspriset tillkommer moms.

Elnätsavgifter och energiskatt omfattas ej av detta avtal. Elnätsavgifter och energiskatt betalar du direkt till ditt elnätsbolag.

När du tecknar elavtal med oss får du också tillgång till Tibbers mobila onlinetjänster genom Tibber-appen, vi kallar det ”Tibber smart elavtal”. Tibber-appen tillhandahålls av Tibber AS och användarvillkoren för Tibber-appen accepterar du särskilt när du laddar ner appen. Tibber smart elavtal har en abonnemangsavgift per leveransadress på 39 kronor per månad inklusive moms, som kommer debiteras med dina övriga elkostnader för levererad el. Abonnemangsavgiften tillkommer oavsett om du aktiverar Tibber-appen eller inte. Om du är kund hos oss en del av en månad beräknas abonnemangsavgiften utifrån hur många dagar du varit kund.

Avtalet löper tillsvidare utan bindnings- eller uppsägningstid och du kan när som helst säga upp avtalet genom att kontakta oss via Tibber-appen eller via e-post. På grund av regler på elmarknaden tar det 14 dagar att byta till en ny leverantör om du väljer att säga upp avtalet.

2.1 Rabatter och prisreduktioner

För vissa av våra tillgängliga tjänster som ingår för elkunder inom ramen för Tibber smart elavtal, som till exempel smart laddning, kan du i vissa fall erbjudas rabatt eller prisreduktion på användning av elen kopplad till dessa tjänster. Aktuell rabatt eller prisreduktion framgår av respektive tjänst när du aktiverar tjänsten i Tibber-appen eller i produktinformationen på vår hemsida. Genom att aktivera sådana tjänster kan du också vara del av vår strävan att optimera våra kunders nyttjande av elnätet för att på så sätt få en lägre elkostnad. En lägre elkostnad kan bero på ett lägre elpris och/eller lägre kostnader för ditt nyttjande av elnätet. Eventuella rabatter eller prisreduktioner erbjuds av Tibber AS som tillhandahåller Tibber-appen med tillhörande tjänster, men administreras av oss när vi fakturerar dig din elkostnad.

Eventuella andra erbjudanden och rabatter framgår av erbjudandet när du tecknar elavtalet med oss.

3. Fullmakt

För att underlätta ditt byte till Tibber tar vi kontakt med ditt elnätsbolag och din nuvarande elleverantör för att inhämta uppgifter. Därför ger du vid tecknade av detta avtal Tibber fullmakt att: 

  • Från ditt elnätsbolag, inhämta uppgifter om ditt elnätsabonnemang, historiska mätarställningar avseende förbrukning och/eller produktion av el samt information om nuvarande elleverantör.

  • Till ditt elnätsbolag, begära timmätning från din elmätare.

  • Från din nuvarande elleverantör, inhämta uppgifter om bindningstid och uppsägningstid samt information om eventuellt medlemskap i en förmedlingstjänst för elavtal.

  • Till din nuvarande elleverantör, säga upp ditt befintliga elavtal efter eventuell bindningstid och/eller uppsägningstid.

  • Till en eventuell förmedlingstjänst av elavtal, säga upp ditt befintliga medlemskap.

Denna fullmakt är begränsad till ett (1) byte till oss så att vi kan leverera el till dig enligt detta avtal och giltig i maximalt tolv (12) månader från datum för signering.

4. Elens ursprung

Tibber säljer endast el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Vilket produktionsslag vi köper för din räkning kan variera över tid, men din el kommer alltid från förnybara energikällor.

Elens ursprung garanteras genom ursprungsgarantier som vi köper direkt från producenten av din el eller via en mäklare som producenten anlitat. 

I det fall du har laddat ner Tibber-appen kan du där se vilken elproducent som vi köper din el från vid aktuellt tillfälle. Din producent kommer variera över tid beroende på tillgänglighet och pris. 

Om Tibber inte skulle ha tillräckligt många ursprungsgarantier från en specifik producent kommer Tibber använda ursprungsgarantier från en liknande producent.

5. Detta gäller när vi levererar el till dig

Om du flyttar från angiven leveransadress avslutas avtalet och leveransen av el från och med flyttdagen utan kostnad. Du har rätt att flytta med ditt avtal till din nya adress. Tibber ska meddelas om flytt senast två veckor innan inflyttning. Du har betalningsansvar för förbrukning på din gamla leveransadress så länge inte flyttanmälan är gjord och du inte längre står på nätavtalet för aktuell leveransadress. Särskilda avtalsvillkor kan upphöra att gälla om du flyttar till en ny adress.

Leveransen från Tibber startar från det datum som meddelas i leveransbekräftelsen, vanligtvis 2–3 veckor efter du signerade avtalet när du byter till oss. Om du flyttar in på anläggningen kan vi göra bytet inom en dag.

Om uppgifter måste inhämtas från ditt elnätsbolag eller din tidigare elleverantör kommer Tibber påbörja leveransen till dig så snart som möjligt som du kan byta elleverantör utan brytkostnad. Hur snart vi kan påbörja leveransen till dig beror på hur snabbt ditt elnätsbolag och din nuvarande elleverantör lämnar information till oss, och hur lång bindningstid och/eller uppsägningstid du har på ditt nuvarande elavtal.

Vår möjlighet att inhämta dina uppgifter är beroende av ditt nätbolags eller din tidigare elleverantörs avsikt att efterleva den fullmakt du lämnat vid ingåendet av detta avtal. Om vi inte får uppgifterna, i rimlig tid eller alls, i enlighet med din fullmakt kommer vi att påminna mottagaren av fullmakten att de ska skicka oss uppgifterna. Får vi trots detta inte får svar på din förfrågan via fullmakten på grund av mottagande parts underlåtenhet att följa fullmakten, krävs det att du själv kontaktar nuvarande elleverantör eller ditt nätbolag för att erhålla nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna bli din elleverantör. Vi meddelar dig i så fall. 

Tibber ansvarar inte för förseningar eller kostnader vid leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från kunden eller från kundens nuvarande elleverantör eller nätbolag.

Alla priser är inklusive moms om inget annat anges.

6. Försäljning av överskott från solceller

Om du har egen produktion från solceller på ditt hem kan Tibber köpa ditt överskott och sälja det vidare till andra Tibber-kunder. Ersättningen följer priset på Nord Pool Spot per timme i aktuellt elområde som du producerar i. Det tillkommer ingen extra kostnad för att sälja ditt överskott till Tibber.

7. Mätning

Vårt elavtal förutsätter att din elförbrukning och eventuell elproduktion mäts per timme.

Om din elmätare inte mäter din elförbrukning eller elproduktion per timme kommer Tibber kostnadsfritt uppgradera din elmätare. Det görs genom att Tibber skickar en beställning till ditt elnätsbolag och uppgraderingen ska då genomföras inom 90 dagar. Tibber tar inget ansvar för några förseningar för uppgraderingen som beror på elnätsbolaget eller kunden.

Om det skulle uppstå en period när Tibber inte har mätarställningar per timme kan de tillgängliga mätarställningarna fördelas utifrån en profil som Svenska kraftnät publicerar för den period som fördelningen sker. 

Vi debiterar dig enligt verkligt avlästa mätarställningar som vi erhåller från ditt nätbolag. I de fall vi saknar en verkligt avläst mätarställning så estimerar vi en mätarställning baserat på din historiska förbrukning. När vi, vid ett senare tillfälle, får verkligt avlästa mätarställningar för en period som tidigare var estimerad, kommer den tidigare perioden korrigeras enligt de nya mätarställningarna.

8. Fakturering och betalning

Din faktura skickas via e-post eller som e-faktura och är även tillgänglig i Tibber-appen. Du får en faktura per leveransadress.

Din faktura skickas ut minst 15 dagar innan den förfaller till betalning. Det innebär att elbranschens allmänna avtalsvillkor i detta avseende inte gäller. Betalning kan ske via autogiro, bankgiro, eller e-faktura.

Om en faktura är obetald vid förfallodatumet så kan en påminnelse skickas per e-post eller sms. Om betalningspåminnelsen ej betalas kan ärendet skickas vidare till ett inkassobolag. Tibber har rätt att fordra ränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag samt begära ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

Om betalning inte sker när ärendet har skickats vidare till inkasso har Tibber rätt att omedelbart säga upp avtalet.

Faktura och påminnelse skickas till de kontaktuppgifter du har angivit på avtalet. Du ansvarar själv för att informera oss om du önskar ändra kontaktuppgifterna.

9. Bonusprogram

Om du har Tibbers elavtal och värvar en elkund till Tibber kan du få en bonus i form av en rabatt att använda i Tibber Store (“Bonus”). Bonusen är giltig i 24 månader efter att den har utfärdats, vilket sker när din värvade kund har ett bekräftat elavtal med oss, så länge du har ett aktivt elavtal med oss. Bonusen kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller liknande.

Din värvade kund måste vara en fysisk person. Det är inte tillåtet att bjuda in kunder genom publik annonsering eller genom att göra det otydligt att avsändare för värvningen är du som privatperson. Det är heller inte tillåtet att tillskansa sig bonusen genom att med ett bedrägligt beteende och uppsåt erhålla och använda bonusen från värvning av personer som aldrig kan, eller väljer att bli, kund hos Tibber, inklusive men inte uteslutande genom att utnyttja ångerrätten. Detta gäller oavsett om Tibber hunnit ställa ut och skicka information om bonusen till dig eller inte. Tibber förbehåller sig rätten att annullera bonus som har givits ut, alternativt begära ersättning för använd bonus,  vid otillåten värvning. 

Om du avslutar avtalet med oss och har innestående bonus kvar vid tillfället för avslut, tillgängliggörs din bonus igen om du tecknar nytt elavtal med oss inom bonusens ursprungliga giltighetstid.

Eventuell skatt på bonus betalas av kunden. Bonus är personlig och kan inte överlåtas till annan Tibber-kund.

10. Om du skulle ångra dig

När du ingår avtal med oss via en hemsida eller via vår app tillämpar vi lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från det avtalet ingåtts. Du ångrar dig genom att kontakta vår kundservice eller så använder du Konsumentverkets standardblankett som du hittar här.

Om du uttryckligen begärt att vi ska påbörja leverans till dig innan ångerfristen löpt ut, och du därefter nyttjar ångerrätten, så kommer vi fakturera för utförd leverans enligt detta avtal till dess att ett annat elhandelsföretag har övertagit leveransen till dig.

Om du fått en bonus eller annan premie i form av värdecheck eller liknande vid tecknandet av avtalet och därefter ångrar avtalet enligt ångerrätten, och vi inte kan återkalla premien till exempel för att du har använt den, är du skyldig att återbetala värdet till oss.

11. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Tibber behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal om elleverans med dig. Personuppgifterna behandlas enligt Tibbers integritetspolicy (se länk ovan). Genom att ingå ett avtal om elleverans bekräftar du att du tagit del av denna policy.

12. Ändringar i avtalen

Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalen av, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att förse dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för dig kommer vi inte meddela dig. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan du säga upp ditt avtal genom att kontakta oss.

13. Dina rättigheter

På tibber.com/se/villkor har vi samlat alla avtalsvillkor och information om dina rättigheter i din relation med oss.

14. Gällande lagrum och tvister

Tvister om tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans. Tvisten kan på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

15. Kontakta oss

Länk till vår hemsida: tibber.com/se/ E-post: hello@tibber.com

Tibber-bolag som du ingår detta avtal med:

Tibber AB Organisationsnummer: 559047-8532 Momsregistreringsnummer: SE559047853201

Avtalet gäller från 2021-11-23 Version: SE2021:2

Versionshistorik (period)

Version SE2021:2 (från 2021-11-23): Borttagande av villkor om utlandsbetalningar (punkt 8), förtydligande av fullmakt (3, första punkten), förtydligande avseende kontaktuppgifter (8).

Konsumenträtt

Hjälp eller rådgivning

Om du inte skulle vara nöjd med vår tjänst kan du alltid prata med vår kundservice som du når genom vår app eller på hello@tibber.com, så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt. Det kan handla om själva elavtalet, om du ångrar dig och är osäker på vad som gäller, etc.

Vi kan också ge dig råd och tips om hur du använder din el på bästa möjliga sätt (det är lite av grunden av Tibbers affärsidé). Du kan även få oberoende rådgivning om energieffektivisering hos din kommun, du hittar din kommunala energirådgivare på Energimyndighetens sida.

terms-page-woman-on-couch
terms-page-withdrawal-image

Är du missnöjd eller har klagomål?

Om du, efter att du varit i kontakt med vår kundservice, inte anser att du fått rätt hjälp finns det flera oberoende instanser du kan vända dig till för opartiska råd och hjälp att få ärendet prövat.

Vi hoppas du är nöjd med Tibber!