Elavtalsvillkor

Tibber AB:s villkor för leverans av el till privatpersoner

1. Allmänt för Tibbers elavtal

Detta avtal (“Avtalet”) gäller mellan dig (“kunden”, ”du”, ”din”, ”ditt”) och Tibber AB (”Tibber”, ”oss”, ”vi”, ”vår”) och är giltigt från den dag Tibber accepterar din beställning.

Avtalet är giltigt endast då det tecknas med privatpersoner (konsumenter)  som är över 18 år och för den uttagspunkt i Sverige där du tar ut el för förbrukning (“leveransadress”). Avtalet gäller vidare för leveransadressen med en, av nätägaren beräknad, förväntad årlig förbrukning upp till maximalt 50 000 kWh. Vi förbehåller oss rätten att neka din beställning om du har en beräknad årsförbrukning överstigande denna nivå.

Du får en avtalsbekräftelse från oss när vi har tagit emot och accepterat din beställning. Den tillsammans med dessa villkor utgör avtalet mellan oss. Utöver vad som nämns i detta Avtal gäller elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor. Vid tillfället för detta Avtals tecknande gäller EL 2012 K (rev 2). Vid motstridighet mellan detta villkor och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde.

Sedvanlig kreditprövning kan komma att ske. Om du inte blir godkänd enligt vår kreditpolicy, träder avtalet inte i kraft.

När du ingår elavtal med oss accepterar du dessa villkor.

2. Avtalets omfattning och pris

Tibber ska leverera förnybar el till den leveransadress som avtalet omfattar. Priset per kWh är densamma som Tibbers faktiska inköpspris utan marginalpåslag. (“Elpriset”)

Elpriset inkluderar kostnader för el, elcertifikat, ursprungsmärkning, avgifter till Svenska Kraftnät och eSett, handelskostnader och kreditkostnad. Ditt pris beräknas utifrån Elpriset per timme multiplicerat med din förbrukning per timme. På priset tillkommer moms.

Elnätsavgifter och energiskatt omfattas ej av Avtalet. Elnätsavgifter och energiskatt betalar du direkt till ditt elnätsbolag.

När du tecknar elavtal med oss omfattas även  tillgång till Tibbers mobila onlinetjänster genom Tibber-appen, som vi kallar ”Tibber smart elavtal”. Tibber-appen tillhandahålls av Tibber AS och användarvillkoren för appen accepterar du särskilt när du laddar ner densamma. Tibber smart elavtal har en abonnemangskostnad  om 39 kronor per leveransadress per månad inklusive moms, som kommer debiteras med dina övriga kostnader för levererad el. Abonnemangskostnaden tillkommer oavsett om du aktiverar appen eller inte. Om du är kund hos oss en del av en månad beräknas abonnemangskostnaden utifrån hur många dagar du varit kund.

Avtalet löper tills vidare utan bindnings- eller uppsägningstid och du kan när som helst säga upp avtalet genom att kontakta oss via Tibber-appen eller via e-post. På grund av regler på elmarknaden tar det 14 dagar att byta till en ny leverantör om du väljer att säga upp avtalet.

2.1 Rabatter och prisreduktioner

För vissa av våra tillgängliga tjänster som ingår inom ramen för Tibber smart elavtal (Tibber-appen), som till exempel smart laddning, kan du i vissa fall erbjudas rabatt, eller reduktion på elpriset relaterad den specifika tjänsten. Aktuell rabatt eller prisreduktion framgår av respektive tjänst när du aktiverar tjänsten i Tibber-appen eller i produktinformationen på vår hemsida. Genom att aktivera sådana tjänster kan du också vara del av vår strävan att optimera våra kunders nyttjande av elnätet för att på så sätt få en lägre elkostnad. En lägre elkostnad kan bero på ett lägre elpris och/eller lägre kostnader för ditt nyttjande av elnätet. Eventuella rabatter eller prisreduktioner erbjuds av Tibber AS som tillhandahåller Tibber-appen med tillhörande tjänster, men administreras av oss när vi fakturerar dig din elkostnad.

Eventuella andra erbjudanden och rabatter framgår av erbjudandet när du tecknar elavtalet med oss.

3. Fullmakt

För att underlätta ditt byte till Tibber tar vi kontakt med ditt elnätsbolag och din nuvarande elleverantör för att inhämta uppgifter. Därför ger du vid tecknade av detta avtal Tibber fullmakt att: 

  • Från ditt elnätsbolag, inhämta uppgifter om ditt elnätsabonnemang, historiska mätarställningar avseende förbrukning och/eller produktion av el samt information om nuvarande elleverantör.

  • Till ditt elnätsbolag, begära timmätning från din elmätare.

  • Från din nuvarande elleverantör, inhämta uppgifter om bindningstid och uppsägningstid samt information om eventuellt medlemskap i en förmedlingstjänst för elavtal.

  • Till din nuvarande elleverantör, säga upp ditt befintliga elavtal efter eventuell bindningstid och/eller uppsägningstid.

  • Till en eventuell förmedlingstjänst av elavtal, säga upp ditt befintliga medlemskap.

Denna fullmakt är begränsad till ett (1) tillfälle i syfte att möjliggöra för Tibber att  leverera el till dig enligt detta Avtalet. Fullmakten är giltig i maximalt tolv (12) månader från datum för signering av Avtalet. Skulle inget byte ha skett inom denna tid måste en ny fullmakt inhämtas för att gälla mellan parterna.

4. Elens ursprung

Tibber förbinder sig att endast sälja el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Vilket produktionsslag vi köper för din räkning kan variera över tid, men din el kommer alltid från förnybara energikällor.

Elens ursprung garanteras genom ursprungsgarantier som vi köper direkt från producenten av din el eller via en mäklare som producenten anlitat. 

I det fall du har laddat ner Tibber-appen kan du där se vilken elproducent som vi köper din el från vid aktuellt tillfälle. Din producent kommer variera över tid beroende på tillgänglighet och pris. 

Om Tibber inte skulle ha tillräckligt många ursprungsgarantier från en specifik producent för att täcka dina behov kommer Tibber att leverera el med motsvarande ursprungsgarantier från en liknande producent.

5. Detta gäller när vi levererar el till dig

Om du flyttar från angiven leveransadress avslutas avtalet och leveransen av el från och med flyttdagen utan kostnad, förutsatt att du har meddelat ditt nätbolag om utflytten. Du har rätt att flytta med ditt avtal till din nya adress så länge den nya adressen uppfyller samma förutsättningar som den tidigare adressen. Tibber ska meddelas om flytt senast två veckor innan inflyttning. Du har betalningsansvar för förbrukning på din gamla leveransadress så länge inte flyttanmälan är gjord och du inte längre står på nätavtalet för aktuell leveransadress. Särskilda avtalsvillkor kan upphöra att gälla om du flyttar till en ny adress.

Leveransen från Tibber startar från det datum som meddelas i leveransbekräftelsen, vanligtvis 2–3 veckor efter du signerade avtalet när du byter till oss. Om du flyttar in på anläggningen kan vi göra bytet inom en dag.

Om uppgifter måste inhämtas från ditt elnätsbolag eller din tidigare elleverantör kommer Tibber påbörja leveransen till dig så snart som möjligt efter den tidpunkt då du kan byta elleverantör utan extra kostnad. Hur snart Tibber kan påbörja leveransen till dig beror på hur snabbt ditt elnätsbolag och din nuvarande elleverantör lämnar information till oss, och hur lång bindningstid och/eller uppsägningstid du har på ditt nuvarande elavtal.

För det fall din tidigare elleverantör, trots Tibbers innehav av fullmakt, inte utlämnar de uppgifter Tibber behöver för att genomföra en överflyttning av ditt elavtal, krävs det att du själv kontaktar nuvarande elleverantör eller ditt nätbolag för att erhålla nödvändiga uppgifter. Tibber kommer i så fall att meddela meddelar dig om detta. 

Tibber ansvarar inte för förseningar eller kostnader vid leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från kunden eller från kundens nuvarande elleverantör eller nätbolag. Detta gäller även om kunden väljer att avsluta ett tidsbundet avtal med annan leverantör i förtid.

Om du ändrar din årsförbrukning så att den överstiger 50 000 kWh äger Tibber rätt att säga upp detta Avtal och avsluta leveransen med 14 dagars uppsägningstid eller, om Tibber finner det lämpligt, omförhandla Avtalet för att om möjligt finna en ny överenskommelse med dig. 

Utöver vad som angivits ovan äger såväl Tibber som du rätt att när som helst säga upp avtalet med iakttagande av 14 dagars uppsägningstid. Notera att detta inte innebär att leverans av el kommer att avbrytas utan endast att du måste välja en annan leverantör för dina elleveranser. Skulle du inte aktivt välja en ny elleverantör kommer en leverantör att anvisas dig av ditt nätbolag.

6. Försäljning av överskott från solceller

För dig som är kund enligt Avtalet, och som har egen produktion från solceller, köper vi ditt överskott i enlighet med dessa villkor

7. Mätning

Avtalet förutsätter att din elförbrukning och eventuell elproduktion mäts per timme.

Om din elmätare inte mäter din elförbrukning eller elproduktion per timme kommer Tibber kostnadsfritt uppgradera din elmätare. Det görs genom att Tibber skickar en beställning till ditt elnätsbolag och uppgraderingen ska då genomföras inom 90 dagar. Tibber tar inget ansvar för några förseningar för uppgraderingen som beror på elnätsbolaget eller kunden.

Om det skulle uppstå en period, exempelvis medan nätbolaget ställer om din mätare enligt stycket ovan, när Tibber inte har tillgång till mätarställningar per timme kan de tillgängliga mätarställningarna för din förbrukning fördelas jämnt över dygnets timmar, eller enligt en schablonkurva, för att användas som debiteringsunderlag. 

Tibber debiterar dig enligt verkligt avlästa mätarställningar som vi erhåller från ditt nätbolag. I de fall vi saknar en avläst mätarställning så estimerar vi en mätarställning baserat på din historiska förbrukning. När vi, vid ett senare tillfälle, får avlästa mätarställningar för en period som tidigare var estimerad, kommer den tidigare perioden korrigeras enligt de nya mätarställningarna. Din faktura kan alltså gälla för en längre period än föregående månad, även om vi fakturerar månadsvis enligt punkt 8.

8. Fakturering och betalning

Din faktura skickas via e-post eller som e-faktura, beroende på ditt val, och är även tillgänglig i Tibber-appen. Du får en faktura per leveransadress. 

Om inget annat meddelats fakturerar vi månadsvis i efterskott med betalningsvillkor 14 dagar. Vi förbehåller oss dock rätten att fakturera med annat intervall och med andra betalningsvillkor. Sådan justering ska meddelas dig som kund i särskilt meddelande senast 15 dagar innan det börjar gälla. Ovanstående innebär att elbranschens allmänna avtalsvillkor i detta avseende inte gäller. 

Betalning kan ske via autogiro, bankgiro, eller e-faktura.

Om en faktura är obetald vid förfallodatumet kan en påminnelse skickas per e-post eller sms. Om betalningspåminnelsen ej betalas kan ärendet skickas vidare till ett inkassobolag. Tibber har rätt att erhålla förseningsränta i enlighet med vad som anges i räntelagen från och med fakturans förfallodag och till dess betalning sker samt begära ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

Faktura och påminnelse skickas till de kontaktuppgifter du har angivit på avtalet. Du ansvarar själv för att hålla denna information uppdaterad och korrekt.

9. Bonusprogram

Om du har Tibbers elavtal och värvar en elkund till Tibber får du en (1) bonus för sådan värvad kund som du kan använda i Tibber Store (“Bonus”). Bonusen är giltig i 24 månader efter att den har utfärdats, vilket sker när din värvade kund har ett bekräftat elavtal med oss, så länge du har ett aktivt elavtal med oss.

Din värvade kund måste vara en fysisk person och kan inte ha värvats och blivit elkund vid ett tidigare tillfälle. Det är inte tillåtet att bjuda in kunder genom publik annonsering, såsom men inte uteslutande sociala medier eller liknande, eller genom att göra det otydligt att avsändare för värvningen är du som privatperson. Det är heller inte tillåtet att tillskansa sig bonusen genom att med ett bedrägligt beteende och uppsåt erhålla och använda bonusen från värvning av personer som aldrig kan, eller väljer att bli, kund hos Tibber, inklusive men inte uteslutande genom att utnyttja ångerrätten. Detta gäller oavsett om Tibber hunnit ställa ut och skicka information om bonusen till dig eller inte. Tibber förbehåller sig rätten att annullera bonus som har givits ut, alternativt begära ersättning för använd bonus, vid otillåten värvning. 

Om du har blivit kund inom ramen för vårt bonusprogram genom att någon har värvat dig är du som person berättigad en (1) bonus första gången du blir kund hos oss. För ytterligare avtal du tecknar hos oss, till exempel för ytterligare uttagspunkter, utgår ingen bonus. 

Om du avslutar avtalet med oss och har innestående bonus kvar vid tillfället för avslut, tillgängliggörs din bonus igen om du tecknar nytt elavtal med oss inom bonusens ursprungliga giltighetstid.

Eventuell skatt på bonus betalas av dig. Bonus är personlig och kan inte överlåtas till annan Tibber-kund.

10. Om du skulle ångra dig

När du ingår avtal med oss via en hemsida eller via vår app tillämpar vi lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du har rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från det avtalet ingåtts. Du ångrar dig genom att kontakta vår kundservice eller så använder du Konsumentverkets standardblankett som du hittar här

Om du uttryckligen begärt att vi ska påbörja leverans till dig innan ångerfristen löpt ut, och du därefter nyttjar ångerrätten, så kommer vi fakturera för utförd leverans enligt detta avtal till dess att ett annat elhandelsföretag har övertagit leveransen till dig.

Om du fått en bonus eller annan premie i form av värdecheck eller liknande vid tecknandet av avtalet och därefter ångrar avtalet enligt ångerrätten, och vi inte kan återkalla premien till exempel för att du har använt den, är du skyldig att återbetala värdet till oss.

11. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Tibber behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal om elleverans med dig. Personuppgifterna behandlas enligt Tibbers vid var tid gällande dataskyddsmeddelande som du hittar på Tibbers hemsida. 

12. Överlåtelse

Du medger att Tibber på oförändrade villkor får överlåta Avtalet på annan. Du har inte rätt att överlåta Avtalet på annan.

13. Ändringar i avtalen

Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalen av, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela detta separat. Vid mindre ändringar som inte är av väsentlig betydelse för, eller har påverkan på dina kostnader eller din leverans, kommer vi inte att sända något meddelande till dig. Om du, efter meddelande om väsentlig ändring av detta Avtal, inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan du säga upp Avtalet genom att kontakta oss.

14. Dina rättigheter

På tibber.com/se/villkor/ har vi samlat alla avtalsvillkor och information om dina rättigheter i din relation med oss.

15. Gällande lagrum och tvister

Tvister om tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans. Tvisten kan på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

Kontakta oss

Länk till vår hemsida: tibber.com/se/ E-post: hello@tibber.com

Tibber-bolag som du ingår detta avtal med:

Tibber AB Organisationsnummer: 559047-8532 Momsregistreringsnummer: SE559047853201

Avtalet gäller från 2022-09-01 Version: SE2022:1

Versionshistorik (period)

Version SE2022:1 (från 2022-09-01): Förtydligande av avtalets ingående (punkt 1), ny volymbegränsning för avtalet (punkt 1), förtydliganden av uppsägningstid (punkt 6), villkor för din försäljning av överskottsenergi vid solcellsproduktion i eget villkor (punkt 7), förtydligande av faktureringsintervall och betalningsvillkor (punkt 8). Översyn av språk och ordval för en större tydlighet.

Version SE2021:2 (från 2021-11-23): Borttagande av villkor om utlandsbetalningar (punkt 8), förtydligande av fullmakt (3, första punkten), förtydligande avseende kontaktuppgifter (8).

Konsumenträtt

Hjälp eller rådgivning

Om du inte skulle vara nöjd med vår tjänst kan du alltid prata med vår kundservice som du når genom vår app eller på hello@tibber.com, så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt. Det kan handla om själva elavtalet, om du ångrar dig och är osäker på vad som gäller, etc.

Vi kan också ge dig råd och tips om hur du använder din el på bästa möjliga sätt (det är lite av grunden av Tibbers affärsidé). Du kan även få oberoende rådgivning om energieffektivisering hos din kommun, du hittar din kommunala energirådgivare på Energimyndighetens sida.

terms-page-woman-on-couch
terms-page-withdrawal-image

Är du missnöjd eller har klagomål?

Om du, efter att du varit i kontakt med vår kundservice, inte anser att du fått rätt hjälp finns det flera oberoende instanser du kan vända dig till för opartiska råd och hjälp att få ärendet prövat.

Vi hoppas du är nöjd med Tibber!