Tibber AB:s (”Tibbers”) villkor för leverans av el till privatpersoner

1. Allmänt för Tibbers elavtal


Avtalet gäller mellan dig (”du”, ”din”, ”ditt”) och Tibber AB (”Tibber”, ”vi”, ”vår”). Avtalet gäller endast för privatpersoner och för leverans av el till en svensk adress.

Utöver vad som nämns i detta avtal gäller elbranschens allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2). Vid motstridighet mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde.

Avtalet förutsätter att du har accepterat de allmänna användarvillkoren för Tibbers tjänster och Tibbers integritetspolicy.

2. Avtalets omfattning och vårt elpris


Tibber ska leverera förnybar el till den leveransadress som avtalet omfattar. Kostnaden per kWh är densamma som Tibbers faktiska inköpspris utan marginalpåslag.

Elpriset baseras på Tibbers faktiska inköpspris som inkluderar kostnader för el, elcertifikat, ursprungsmärkning, avgifter till Svenska Kraftnät och eSett, handelskostnader och kreditkostnad. Ditt elpris beräknas utifrån Tibbers inköpspris per timme multiplicerat med din förbrukning per timme. Till inköpspriset tillkommer moms.

Elnätsavgifter och energiskatt omfattas ej av detta avtal. Elnätsavgifter och energiskatt betalar du direkt till ditt elnätsbolag.

Tibbers elavtal har en abonnemangsavgift på 39 kr per månad inklusive moms.

Avtalet löper tillsvidare och du kan när som helst säga upp avtalet genom att kontakta oss via vår app eller via e-post. På grund av regler på elmarknaden tar det 14 dagar att byta till en ny leverantör om du väljer att säga upp avtalet.

2.1 Rabatter

För de premiumtjänster som ingår för elavtalskunder, som till exempel smart laddning, kan Tibber i vissa fall erbjuda rabatt på användning av elen kopplad till dessa tjänster. För smart laddning erhålls en rabatt som garanterar ett lägre pris för laddning av din bil. 

Detta gäller under förutsättning att:

  • Laddboxen stöds av tibber och täcks under avtalet, och


  • Smart laddning är aktiverat för laddboxen i den period som rabatten ges, och


  • Dataunderlaget från laddboxleverantören levereras till Tibber inom 30 dagar från det datum då laddningen skedde.


3. Fullmakt


För att underlätta ditt byte till Tibber tar vi kontakt med ditt elnätsbolag och din nuvarande elleverantör för att inhämta uppgifter. Därför ger du vid tecknade av detta avtal Tibber fullmakt att:

  • Från ditt elnätsbolag, inhämta uppgifter om ditt elnätsabonnemang, historiska mätarställningar avseende förbrukning och/eller produktion av el.


  • Till ditt elnätsbolag, begära timmätning från din elmätare.


  • Från din nuvarande elleverantör, inhämta uppgifter om bindningstid och uppsägningstid samt information om eventuellt medlemskap i en förmedlingstjänst för elavtal.


  • Till din nuvarande elleverantör, säga upp ditt befintliga elavtal efter eventuell bindningstid och/eller uppsägningstid.


  • Till en eventuell förmedlingstjänst av elavtal, säga upp ditt befintliga medlemskap.


4. Elens ursprung


Tibber säljer endast el från förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten.

I Tibber-appen kan du se vilken elproducent som vi köper din el från. Din producent kommer variera över tid beroende på tillgänglighet och pris. 

Elens ursprung garanteras med ursprungsgarantier som Tibber köper direkt från producenten av din el eller via en mäklare som producenten anlitat. 

Om Tibber inte skulle ha tillräckligt många ursprungsgarantier från en specifik producent kommer Tibber använda ursprungsgarantier från en liknande producent.

5. Detta gäller när vi levererar el till dig


Om du flyttar från angiven leveransadress avslutas avtalet från och med flyttdagen utan kostnad. Du har rätt att flytta med ditt avtal till din nya adress. Tibber ska meddelas om flytt senast två veckor innan inflyttning. Du har betalningsansvar för förbrukning på dina gamla leveransadress så länge inte flyttanmälan är gjord. Särskilda avtalsvillkor kan upphöra att gälla om du flyttar till en ny adress.

Sedvanlig kreditprövning kan komma att ske. Om du inte blir godkänd enligt vår kreditpolicy, träder avtalet inte i kraft.

Leveransen från Tibber startar från det datum som meddelas i leveransbekräftelsen, vanligtvis 2–3 veckor efter du signerade avtalet.

Om uppgifter måste inhämtas från ditt elnätsbolag eller din tidigare elleverantör kommer Tibber starta så tidigast som möjligt som du kan byta elleverantör utan brytkostnad. Hur lång tid beror på hur snabbt ditt elnätsbolag och din nuvarande elleverantör lämnar information till oss, och hur lång bindningstid och/eller uppsägningstid du har på ditt nuvarande elavtal.

Om din nuvarande elleverantör finns med på Konsumenternas energimarknadsbyrås Klagomålslista kan det ta lång tid att inhämta information. Det kan då underlätta om du själv kontaktar din nuvarande elleverantör och anger nödvändiga uppgifter i Tibber-appen.

Tibber ansvarar inte för förseningar eller kostnader vid leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från kunden eller från kundens nuvarande elleverantör eller nätbolag.

Alla priser är inklusive moms om inget annat anges.

6. Försäljning av överskott från solceller


Om du har egen produktion från solceller på ditt hem kan Tibber sälja överskottet till andra Tibber-kunder. Ersättningen följer priset på Nord Pool Spot per timme i aktuellt elområde. Det tillkommer ingen extra kostnad för att sälja din el via Tibber.

Du kan sälja dina elcertifikat och ursprungsgarantier till Tibber. Tibber betalar det marknadspris som var gällande den dagen Tibber mottar elcertifikaten och/eller ursprungsgarantierna. Du måste signera ett separat avtal för att sälja dina elcertifikat och ursprungsgarantier. Tag kontakt med Tibbers kundtjänst för mer information.

7. Mätning


Tibbers tjänster förutsätter att din elförbrukning och eventuell elproduktion mäts per timme.

Om din elmätare inte mäter din elförbrukning eller elproduktion per timme kommer Tibber kostnadsfritt uppgradera din elmätare. Det görs genom att Tibber skickar en beställning till ditt elnätsbolag och uppgraderingen ska då genomföras inom 90 dagar. Tibber tar inget ansvar för några förseningar för uppgraderingen som beror på elnätsbolaget eller kunden.

Om det skulle uppstå en period när Tibber inte har mätarställningar per timme kommer de tillgängliga mätarställningarna fördelas utifrån en profil som Svenska kraftnät publicerar för den period som fördelningen sker. 

Vi debiterar dig enligt verkligt avlästa mätarställningar som vi erhåller från ditt nätbolag. I de fall vi saknar en verkligt avläst mätarställning så estimerar vi en mätarställning baserat på din historiska förbrukning. När vi, vid ett senare tillfälle, får verkligt avlästa mätarställningar för en period som tidigare var estimerad, kommer den tidigare perioden korrigeras enligt de nya mätarställningarna.

8. Hur vi hanterar betalningar


Din faktura skickas via e-post eller som e-faktura och är även tillgänglig i vår app.

Din faktura skickas ut minst 15 dagar innan den förfaller till betalning. Det innebär att elbranschens allmänna avtalsvillkor i detta avseende inte gäller. Betalning kan ske via autogiro, bankgiro, eller e-faktura.

Om en faktura är obetald vid förfallodatumet så kan en påminnelse skickas per e-post eller sms. Om betalningspåminnelsen ej betalas kan ärendet skickas vidare till ett inkassobolag. Tibber har rätt att fordra ränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag samt begära ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

Om betalning inte sker när ärendet har skickats vidare till inkasso har Tibber rätt att omedelbart säga upp avtalet.

9. Bonusprogram


Om du har Tibbers elavtal och värvar en kund till Tibber kan du få en bonus att använda i Tibber Store. Bonusen är giltig i 24 månader efter att den har utfärdats, vilket sker när din värvade kund har ett bekräftat elavtal. Din värvade kund måste vara en fysisk person. Det är inte tillåtet att bjuda in kunder genom publik annonsering eller genom att göra det otydligt att avsändare för värvningen är du som privatperson. Tibber förbehåller sig rätten att annullera bonusar som har givits ut vid en otillåten värvning. Detta erbjudande kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller liknande.

10. Om du skulle ångra dig


Tibber har ingen bindningstid eller uppsägningstid, vilket innebär att du när som helst kan säga upp avtalet. Enligt elmarknadens regler tar det 14 dagar att byta till en ny leverantör om elleveransen har påbörjats. Tibber kommer debitera dig fram tills det datum som en ny leverantör tar över leveransen.

11. Hur vi behandlar dina personuppgifter


Tibber behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal om elleverans med dig. Personuppgifterna behandlas enligt Tibbers integritetspolicy som du kan läsa här. Genom att ingå ett avtal om elleverans bekräftar du att du tagit del av denna policy.

12. Ändringar i avtalen 


Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalen av, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av juridiska eller regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att förse dig med ett meddelande som är lämplig med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för dig kommer vi inte meddela dig. Om du inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan du säga upp ditt avtal genom att kontakta oss.

13. Dina rättigheter


På https://tibber.com/se/villkor/ har vi samlat alla avtal och information om dina rättigheter och avtalsförhållandet mellan Tibber och dig.

14. Gällande lagrum och tvister


Tvister om tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans. Tvisten kan på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

15. Kontakta oss


Länk till vår hemsida: 
https://tibber.com/se/

E-post
: hello@tibber.com

Tibber-bolag som du ingår detta avtal med:

Tibber AB 
Luntmakargatan 90
 SE-11351 Stockholm
 Sverige

Momsregistreringsnummer:
 SE559047853201

Avtalet gäller från 2020-10-28