Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

Sammanfattning

Nedan finner du de villkor som gäller när du tecknar avtal om leverans av el med Tibber. Vi tycker det är viktigt att du särskilt noterar:

 • Ditt elpris är ett timpris som varierar från timme till timme baserat på det faktiska marknadspriset för el. Tibber lägger på ett påslag för Tibbers kostnader med anledning av inköpet av den el du förbrukar samt hantering av ditt elavtal. Tillsammans utgör dessa kostnader ditt elpris per timme.

 • Utöver det rörliga priset tillkommer en fast abonnemangsavgift per månad.

 • Du kan alltid följa ditt faktiska elpris i Tibber-appen (enklast) eller som inloggad på Mina Sidor på vår webbplats.

 • Avtalet förutsätter att du som tecknar det är en privatperson (konsument), inte har högre beräknad förbrukning än 50 MWh/år och att du har avtal med ditt nätbolag. Villkoret innehåller en fullmakt där du ger Tibber rätt att inhämta uppgifter från ditt nätbolag och din nuvarande elleverantör så att Tibber ska kunna leverera el till dig enligt detta avtal.

 • Du får faktura i efterskott, månadsvis, med 14 dagars betaltid.

 • Du har rätt att ångra ditt avtal inom 14 dagar från det att avtalet bekräftats från oss.

Tibber AB:s villkor för leverans av el till privatpersoner

1. Allmänt för Tibbers elavtal

Detta avtal (“Avtalet”) gäller mellan dig (“kunden”, ”du”, ”din”, ”ditt”) och Tibber AB (”Tibber”, ”oss”, ”vi”, ”vår”) och är giltigt från den dag Tibber accepterar din beställning.

Avtalet är giltigt endast då det tecknas med privatpersoner (konsumenter)  som är över 18 år och för den uttagspunkt i Sverige där du tar ut el för förbrukning (“leveransadress”). Avtalet gäller vidare för leveransadressen med en, av nätägaren beräknad, förväntad årlig förbrukning upp till maximalt 50 000 kWh. Vi förbehåller oss rätten att neka din beställning om du har en beräknad årsförbrukning överstigande denna nivå.

Du får en avtalsbekräftelse per e-post från oss när vi har tagit emot och accepterat din beställning (“Avtalsbekräftelse”). När du ingår elavtal med oss accepterar du dessa villkor. Avtalsbekräftelsen tillsammans med dessa villkor utgör Avtalet mellan oss. Avtalet gäller från och med den dagen du har mottagit Avtalsbekräftelsen. Utöver vad som nämns i detta Avtal gäller elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor. Vid tillfället för detta Avtals tecknande gäller EL 2012 K (rev 2). Vid motstridighet mellan detta villkor och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelserna i detta avtal äga företräde.

Sedvanlig kreditprövning kan komma att ske, sådan sker vanligtvis innan du mottagit Avtalsbekräftelse. Om du inte blir godkänd enligt vår kreditpolicy, träder Avtalet inte i kraft.

1.1 Förutsättningar för fullföljande av Avtalet

För att leverans el ska kunna ske under Avtalet måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

 1. du som kund måste inneha ett giltigt elnätsavtal för anslutning till elnätet och leverans av el till din uttagspunkt; och

 2. eventuellt nuvarande elavtal måste sägas upp.

Tibber kommer efter att Avtalet har trätt ikraft göra en kontroll om förutsättningen under punkten (1) ovan är uppfylld. Om förutsättningen under punkten (1) ovan inte är uppfylld kan detta Avtal inte fullföljas. Tibber kommer då att kontakta dig för att få rätt uppgifter alternativt begära uppgifter från rätt avtalspart. Om detta inte kan inhämtas kommer detta Avtal att sägas upp till omedelbart upphörande, dvs. den dag Tibber meddelar dig att så har skett. Alla rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet kommer därmed att upphöra på sådan dag.

Om det föreligger ett elavtal enligt punkten (2) ovan som inte har löpt ut och du inte har angivit ett startdatum för leverans av el kommer Tibber att kontakta din nuvarande elleverantör och säga upp detta avtal. Leverans av el kan därmed tidigast ske dagen efter ditt nuvarande elavtal har upphört. Om du har angett ett startdatum kommer Tibber att avsluta ditt befintliga elavtal. Tibber kommer däremot inte att stämma av din uppsägning- och bindningstid med nuvarande elbolag. Kunden är ansvarig för att meddela ändringar av startdatum.

Tibber kommer efter ovanstående kontroller att skicka en bekräftelse till dig per e-post med startdatum för leverans i enlighet med punkten 4 (”Leveransbekräftelse”).

2. Avtalets omfattning och pris

Elpris

2.1 Tibber ska leverera el till den leveransadress som avtalet omfattar. Priset per kWh är ett dynamiskt elpris och är detsamma som Tibbers faktiska inköpspris utan marginalpåslag. (“Elpriset”). Ditt historiska Elpris per timme hittar du enklast i Tibber-appen men också i vår Mina Sidor funktion på hemsidan. I Tibber-appen uppdateras också dina timpriser för nästa dygn.

2.2 Elpriset inkluderar (a) kostnader för el i leveransadressens elprisområde (“Spotpris”), se 2.4, (b) kostnader för elcertifikat, ursprungsmärkning, avgifter till Svenska Kraftnät och eSett, handelskostnader och kreditkostnad.

2.3 Ditt totala pris beräknas utifrån Elpriset per timme multiplicerat med din förbrukning per timme. På priset tillkommer moms. Till Elpriset kommer även Tibbers abonnemangsavgift som framgår av Kundens beställning, se också 2.6.

2.4 Med Spotpris avses spotpriset per timme på Nordiska elbörsen Nord Pool som är marknadsplattformen för fysisk handel av el. Nord Pool hanterar, bland annat, dagenföre-handeln på den svenska elmarknaden. Där fastställs spotpriset för el varje timme nästkommande dygn, vilket också publiceras dagligen. Spotpriserna kan ses på Nord Pools webbplats samt i Tibber-appen. Spotpriset, som fastställs på förhand för varje enskild timme nästkommande dygn, förs vidare till Kunden som en del av Elpriset. För tydlighets skull ska noteras att spotmarknadens elpriser sätts på elbörsen och att Tibber inte har någon möjlighet att påverka eller ändra dessa.

Tibber vill särskilt upplysa Kunden om att spotpriset, som utgör del av Elpriset, fastställs först dagen före nästkommande dygn på spotmarknaden. Detta medför både möjligheter och risker för Kunden jämfört med elavtal där elpriset är ett fast pris, eller ett rörligt pris som beräknas utifrån genomsnittliga priser under given period. Spotmarknadens timpriser kan vara lägre än priserna för anbud med fast pris på marknaden, vilket kan leda till (betydande) besparingar i elkostnader för kunden. Spotmarknadens timpriser kan dock också bli högre än de fasta priser som erbjuds på marknaden för elleveranser. I det senare fallet har Kunden inget skydd mot elkostnader som kan överstiga prisnivån för jämförbara fastprisavtal.

Med ett avtal som följer spotmarknadens timpriser kan Kunden anpassa sin förbrukning till perioder när elpriset är lägre vilket möjliggör en lägre total elkostnad. Genom att utnyttja smart teknologi kan dessutom sådan smart anpassning automatiseras, inte minst genom funktionalitet som erbjuds i Tibber-appen.

2.5 Elnätsavgifter och energiskatt omfattas ej av Avtalet. Elnätsavgifter och energiskatt betalar du direkt till ditt elnätsbolag.

2.6 När du tecknar elavtal med oss omfattas även tillgång till Tibbers mobila onlinetjänster genom Tibber-appen, som vi kallar ”Tibber smart elavtal”. Tibber-appen tillhandahålls av Tibber AS och användarvillkoren för appen accepterar du särskilt när du laddar ner densamma. Tibber smart elavtal har en abonnemangskostnad per leveransadress per månad, som kommer att debiteras med dina övriga kostnader för levererad el. Abonnemangskostnaden tillkommer oavsett om du aktiverar appen eller inte. Om du är kund hos oss en del av en månad beräknas abonnemangskostnaden utifrån hur många dagar du varit kund.

I Tibber-appen kan du se från vilken produktionskälla den el vi levererar till dig kommer.

2.7 Avtalet löper tills vidare utan bindnings- eller uppsägningstid och du kan när som helst kostnadsfritt säga upp avtalet genom att teckna ett nytt elavtal med en annan elleverantör eller avsluta ditt nätavtal. Hur snabbt vi kan avsluta din leverans till anläggningen beror på regler på elmarknaden. Vid byte av elleverantör är tiden exempelvis 14 dagar.

Rabatter och prisreduktioner

2.8 För vissa av våra tillgängliga tjänster som ingår inom ramen för Tibber smart elavtal (Tibber-appen), som till exempel smart laddning, kan du i vissa fall erbjudas rabatt, eller reduktion på elpriset relaterad den specifika tjänsten. Aktuell rabatt eller prisreduktion framgår av respektive tjänst när du aktiverar tjänsten i Tibber-appen eller i produktinformationen på vår hemsida. Genom att aktivera sådana tjänster kan du också vara del av vår strävan att optimera våra kunders nyttjande av elnätet för att på så sätt få en lägre elkostnad. En lägre elkostnad kan bero på ett lägre elpris och/eller lägre kostnader för ditt nyttjande av elnätet. Eventuella rabatter eller prisreduktioner erbjuds av Tibber AS som tillhandahåller Tibber-appen med tillhörande tjänster, men administreras av oss när vi fakturerar dig din elkostnad.

Eventuella andra erbjudanden och rabatter framgår av erbjudandet när du tecknar elavtalet med oss.

Tilläggstjänster

2.9 För några av våra tillgängliga tjänster som kan aktiveras i Tibber-appen av kunder med Tibber-elavtal kommer du att faktureras tillägg till aktuella priser.

Priser och andra villkor för sådana tjänster anges i respektive tjänst när du aktiverar den i Tibber-appen, eller på tjänstens produktsida på Tibbers hemsida.

Eventuella tilläggstjänster som Tibber erbjuder kommer att anges på fakturan för ditt elavtal.

3. Fullmakt

För att underlätta ditt byte till Tibber tar vi kontakt med ditt elnätsbolag och din nuvarande elleverantör för att inhämta uppgifter. Därför ger du vid tecknade av detta avtal Tibber fullmakt att: 

 • Från ditt elnätsbolag, inhämta uppgifter om ditt elnätsabonnemang, historiska mätarställningar avseende förbrukning och/eller produktion av el samt information om nuvarande elleverantör.

 • Till ditt elnätsbolag, begära timmätning från din elmätare.

 • Från din nuvarande elleverantör, inhämta uppgifter om bindningstid och uppsägningstid samt information om eventuellt medlemskap i en förmedlingstjänst för elavtal.

 • Till din nuvarande elleverantör, säga upp ditt befintliga elavtal efter eventuell bindningstid och/eller uppsägningstid.

 • Till en eventuell förmedlingstjänst av elavtal, säga upp ditt befintliga medlemskap.

Denna fullmakt är begränsad till ett (1) tillfälle i syfte att möjliggöra för Tibber att  leverera el till dig enligt detta Avtalet. Fullmakten är giltig i maximalt tolv (12) månader från datum för signering av Avtalet. Skulle inget byte ha skett inom denna tid måste en ny fullmakt inhämtas för att gälla mellan parterna.

4. Detta gäller när vi levererar el till dig

Startdatum för leverans av el under Avtalet kommer som tidigast att vara ett par dagar efter att Ångerfristen om 14 dagar i enligheten med punkten 9 har löpt ut, förutsatt att du inte uttryckligen har begärt att leverans av el ska påbörjas under Ångerfristen (t.ex. vid inflytt på anläggningen då bytet kan göras inom en dag). Därutöver är startdatum för leverans av el beroende av:

 1. hur snabbt ditt elnätsbolag och eventuellt nuvarande elleverantör lämnar information till Tibber

 2. bindningstid och/eller uppsägningstid på eventuellt nuvarande elavtal; och

 3. om du uttryckligen begärt ett datum för leverans av el.

Leverans av el från Tibber startar från det startdatum som meddelas i Leveransbekräftelsen.

För det fall din tidigare elleverantör, trots Tibbers innehav av fullmakt, inte utlämnar de uppgifter Tibber behöver för att genomföra en överflyttning av ditt elavtal, krävs det att du själv kontaktar nuvarande elleverantör eller ditt nätbolag för att erhålla nödvändiga uppgifter. Tibber kommer i så fall att meddela dig om detta. 

Tibber ansvarar inte för förseningar eller kostnader vid leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig information från dig eller från din nuvarande elleverantör eller nätbolag. Detta gäller även om du väljer att avsluta ett tidsbundet avtal med annan leverantör i förtid.

Om du flyttar från angiven leveransadress avslutas avtalet och leveransen av el från och med flyttdagen utan kostnad, förutsatt att du har meddelat ditt nätbolag om utflytten. Du har rätt att flytta med ditt avtal till din nya adress så länge den nya adressen uppfyller samma förutsättningar som den tidigare adressen. Tibber ska meddelas om flytt senast två veckor innan inflyttning. Du har betalningsansvar till Tibber för förbrukning på adressen du flyttar ifrån så länge som du står på nätavtalet för den adressen. Särskilda avtalsvillkor kan upphöra att gälla om du flyttar till en ny adress.

Om du ändrar din årsförbrukning så att den överstiger 50 000 kWh äger Tibber rätt att säga upp detta Avtal och avsluta leveransen med 14 dagars uppsägningstid eller, om Tibber finner det lämpligt, omförhandla Avtalet för att om möjligt finna en ny överenskommelse med dig. 

Utöver vad som angivits ovan äger såväl Tibber som du rätt att när som helst säga upp avtalet med iakttagande av 14 dagars uppsägningstid. Notera att detta inte innebär att leverans av el kommer att avbrytas utan endast att du måste välja en annan leverantör för dina elleveranser. Skulle du inte aktivt välja en ny elleverantör kommer en leverantör att anvisas dig av ditt nätbolag.

5. Överskott från egen produktion

För dig som är kund enligt Avtalet, och som har egen produktion från solceller, köper vi ditt överskott i enlighet med dessa villkor. För dig som är kund enligt Avtalet och har egen produktion från förnybar energi utöver solceller med ett överskott som vi enligt lag är skyldiga att ta emot kommer vi ge dig en skälig ersättning för sådant överskott.

6. Mätning

Avtalet förutsätter att din elförbrukning och eventuell elproduktion mäts per timme.

Om din elmätare inte mäter din elförbrukning eller elproduktion per timme kommer Tibber kostnadsfritt uppgradera din elmätare. Det görs genom att Tibber skickar en beställning till ditt elnätsbolag och uppgraderingen ska då genomföras inom 90 dagar. Tibber tar inget ansvar för några förseningar för uppgraderingen som beror på elnätsbolaget eller kunden.

Om det skulle uppstå en period, exempelvis medan nätbolaget ställer om din mätare enligt stycket ovan, när Tibber inte har tillgång till mätarställningar per timme kan de tillgängliga mätarställningarna för din förbrukning fördelas jämnt över dygnets timmar, eller enligt en schablonkurva, för att användas som debiteringsunderlag. 

Tibber debiterar dig enligt verkligt avlästa mätarställningar som vi erhåller från ditt nätbolag. I de fall vi saknar en avläst mätarställning så estimerar vi en mätarställning baserat på din historiska förbrukning. När vi, vid ett senare tillfälle, får avlästa mätarställningar för en period som tidigare var estimerad, kommer den tidigare perioden korrigeras enligt de nya mätarställningarna. Din faktura kan alltså gälla för en längre period än föregående månad, även om vi fakturerar månadsvis enligt punkt 8.

7. Fakturering och betalning

Din faktura skickas via e-post eller som e-faktura, beroende på ditt val, och är även tillgänglig i Tibber-appen. Du får en faktura per leveransadress. 

Om inget annat meddelats fakturerar vi månadsvis i efterskott med betalningsvillkor 14 dagar. Vi förbehåller oss dock rätten att fakturera med annat intervall och med andra betalningsvillkor. Sådan justering ska meddelas dig som kund i särskilt meddelande senast 15 dagar innan det börjar gälla. Ovanstående innebär att elbranschens allmänna avtalsvillkor i detta avseende inte gäller. 

Betalning kan ske via autogiro, bankgiro, eller e-faktura.

Om en faktura är obetald vid förfallodatumet kan en påminnelse skickas per e-post eller sms. Om betalningspåminnelsen ej betalas kan ärendet skickas vidare till ett inkassobolag. Tibber har rätt att erhålla förseningsränta i enlighet med vad som anges i räntelagen från och med fakturans förfallodag och till dess betalning sker samt begära ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalning eller annan förpliktelse.

Faktura och påminnelse skickas till de kontaktuppgifter du har angivit på avtalet. Du ansvarar själv för att hålla denna information uppdaterad och korrekt.

8. Bonusprogram

Om du har Tibbers elavtal och värvar en elkund till Tibber får du en (1) bonus för sådan värvad kund som du kan använda i Tibber Store (“Bonus”). Bonusen är giltig i 24 månader efter att den har utfärdats, vilket sker när din värvade kund har ett bekräftat elavtal med oss, så länge du har ett aktivt elavtal med oss.

Din värvade kund måste vara en fysisk person och kan inte ha värvats och blivit elkund vid ett tidigare tillfälle. Det är inte tillåtet att bjuda in kunder genom publik annonsering, såsom men inte uteslutande sociala medier eller liknande, eller genom att göra det otydligt att avsändare för värvningen är du som privatperson. Det är heller inte tillåtet att tillskansa sig bonusen genom att med ett bedrägligt beteende och uppsåt erhålla och använda bonusen från värvning av personer som aldrig kan, eller väljer att bli, kund hos Tibber, inklusive men inte uteslutande genom att utnyttja ångerrätten. Detta gäller oavsett om Tibber hunnit ställa ut och skicka information om bonusen till dig eller inte. Tibber förbehåller sig rätten att annullera bonus som har givits ut, alternativt begära ersättning för använd bonus, vid otillåten värvning. 

Om du har blivit kund inom ramen för vårt bonusprogram genom att någon har värvat dig är du som person berättigad en (1) bonus första gången du blir kund hos oss. För ytterligare avtal du tecknar hos oss, till exempel för ytterligare uttagspunkter, utgår ingen bonus. 

Om du avslutar avtalet med oss och har innestående bonus kvar vid tillfället för avslut, tillgängliggörs din bonus igen om du tecknar nytt elavtal med oss inom bonusens ursprungliga giltighetstid.

Eventuell skatt på bonus betalas av dig. Bonus är personlig och kan inte överlåtas till annan Tibber-kund.

9. Om du skulle ångra dig

När du ingår avtal med oss via en hemsida eller via vår app tillämpar vi lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du har rätt att ångra Avtalet inom 14 dagar från det avtalet ingåtts, dvs när du mottagit vår Avtalsbekräftelse via e-post (“Ångerfristen”). Du ångrar dig genom att kontakta vår kundservice i vår app/på vår hemsida eller via e-post. Du kan också använda vår ångerblankett som du hittar här och skicka den via post eller e-post till Tibber. 

Om du uttryckligen begärt att vi ska påbörja leverans till dig innan Ångerfristen löpt ut, och du därefter nyttjar ångerrätten, så kommer vi fakturera för utförd leverans enligt detta Avtal till dess att ett annat elhandelsföretag har övertagit leveransen till dig.

Om du fått en bonus eller annan premie i form av värdecheck eller liknande vid tecknandet av avtalet och därefter ångrar avtalet enligt ångerrätten, och vi inte kan återkalla premien till exempel för att du har använt den, är du skyldig att återbetala värdet till oss.

10. Hur vi behandlar dina personuppgifter

Tibber behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna ingå avtal om elleverans med dig. Personuppgifterna behandlas enligt Tibbers vid var tid gällande dataskyddsmeddelande som du hittar på Tibbers hemsida. 

11. Överlåtelse

Du medger att Tibber på oförändrade villkor får överlåta Avtalet på annan. Du har inte rätt att överlåta Avtalet på annan.

12. Ändringar i avtalen

Ibland kan vi komma att göra ändringar i avtalen av, till exempel för att lägga till nya funktioner till tjänsten, eller av regulatoriska skäl. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela detta separat. Vid mindre ändringar som inte är av väsentlig betydelse för, eller har påverkan på dina kostnader eller din leverans, kommer vi inte att sända något meddelande till dig. Om du, efter meddelande om väsentlig ändring av detta Avtal, inte vill fortsätta att använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet kan du säga upp Avtalet genom att kontakta oss.

13. Dina rättigheter

På tibber.com/se/villkor/elavtalsvillkor finner du information om dina rättigheter som konsument i din relation med oss. På tibber.com/se/villkor/ finner du de olika villkoren vi har kopplat till våra olika tjänster.

14. Gällande lagrum och tvister

Tvister om tolkningen och/eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag vid allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans. Tvisten kan på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller genom att ditt ärende faller inom ramen för den tillsyn som bedrivs av Konsumentverket eller Energimarknadsinspektionen.

Kontakta oss

Länk till vår hemsida: tibber.com/se/ E-post: hello@tibber.com

Tibber-bolag som du ingår detta avtal med:

Tibber AB Organisationsnummer: 559047-8532 Momsregistreringsnummer: SE559047853201

Avtalet gäller från 2023-06-01 Version: SE2023:2

Versionshistorik (period)

Version SE2023:2 (från 2023-06-01): Ny inledande sammanfattning av villkoret, förtydligande om hur rörligt timpris fungerar (punkt 2), komplettering att uppsägning av avtalet är avgiftsfri (punkt 2.7), uppdatering av hantering av överskott av egen produktion (punkt 5), komplettering av information gällande konsumenträtt (punkt 13) och tvistelösning (punkt 14).

Version SE2023:1 (från 2023-02-27): Förtydligande angående avtalets ingående och förutsättningar (punkt 1 och 4), förtydligande av ångerrätten och ny blankett för ånger (punkt 9), ändring av ursprung (punkt 2.2 tillkommer och tidigare punkt 4 utgår).

Version SE2022:1 (från 2022-09-01): Förtydligande av avtalets ingående (punkt 1), ny volymbegränsning för avtalet (punkt 1), förtydliganden av uppsägningstid (punkt 6), villkor för din försäljning av överskottsenergi vid solcellsproduktion i eget villkor (punkt 7), förtydligande av faktureringsintervall och betalningsvillkor (punkt 8). Översyn av språk och ordval för en större tydlighet.

Version SE2021:2 (från 2021-11-23): Borttagande av villkor om utlandsbetalningar (punkt 8), förtydligande av fullmakt (3, första punkten), förtydligande avseende kontaktuppgifter (8).

Version SE2021:1

Om du har ett ettårsavtal som upphandlats genom Kundkraft med Tibber som leverantör hittar du villkoren för det avtalet här.

Konsumenträtt

Behöver du rådgivning?

Vi ger dig gärna råd och tips om hur du använder din el på bästa möjliga sätt, hur du kan minska din förbrukning och använda el när det är gynnsamt för plånboken och elsystemet i stort (det är lite av grunden av Tibbers affärsidé). Kontakta oss genom appen, på e-post hello@tibber.com eller via chatten på hemsidan.

Du kan även få oberoende rådgivning om energieffektivisering hos din kommun, du hittar din kommunala energirådgivare på Energimyndighetens sida under menyn Energieffektivisering.

terms-energy-contract support
terms-page-withdrawal-image

Behöver du hjälp eller har du ett klagomål?

Om du behöver vår hjälp med, eller inte skulle vara nöjd med, vår tjänst kan du alltid kontakta vår kundservice som du når genom vår app, chatten på hemsidan eller på hello@tibber.com, så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt. Det kan handla om frågor gällande ditt elavtal, om du ångrar dig och är osäker på vad som gäller, etc. Våra support-hjältar är redo att hjälpa dig, se här för mer information samt våra öppettider. Tibbers kundservice är helt digital men om ärendet så kräver ringer vi upp dig.

Extern hjälp om du är missnöjd

Om du, efter att du varit i kontakt med vår kundservice, inte anser att du fått rätt hjälp finns det flera oberoende instanser du kan vända dig till för opartiska råd och hjälp att få ärendet prövat.

terms-page-woman-cleaning