Avtalevilkår

Tibber Norge AS vilkår for levering av elektrisitet til privatpersoner

1. Generelt

Denne avtalen gjelder mellom kunden (heretter "du", “deg”, "din", "dere") og Tibber Norge AS (heretter «Tibber», «oss», «vi», «vår»), og gjelder fra den dag Tibber aksepterer din bestilling.

Avtalen gjelder for privatpersoner (forbrukere) som er over 18 år, har målepunkt i Norge, og som har et forventet årlig forbruk på inntil 50 000 kWt beregnet av netteier. Vi forbeholder oss retten til å avslå din bestilling hvis du har et beregnet høyere årsforbruk.

Du får en bekreftelse fra oss når vi har akseptert din bestilling, som sammen med denne avtalen og «Standard Kraftleveringsavtale» utarbeidet av Forbrukertilsynet, og som finnes på Forbrukertilsynets nettsider, utgjør avtaleforholdet mellom partene. Ved eventuell motstrid, går vilkårene i denne avtalen foran «Standard Kraftleveringsavtale», såfremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Tibber har rett til å foreta en kredittvurdering av kunder, og kan avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. Dersom leveransen avslås eller avsluttes, bortfaller alle avtalte forpliktelser i sin helhet, likevel slik at uoppgjorte fordringer oppstått før leveransen avslås eller avsluttes ikke bortfaller. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk, alternativt per post.

Når du inngår en avtale med oss, godtar du vilkårene i denne avtalen.

2. Leveringsvilkår

Tibber leverer strøm til målepunktet som er dekket av avtalen. Leveransen fra Tibber starter opp 2 uker etter bestillingstidspunktet ved leverandørbytte, eller på dato angitt på bestillingstidspunktet.

Avtalen løper til den blir sagt opp. Du kan si opp avtalen ved å registrere flytting i Tibber-appen, sende melding i chat-funksjonen i Tibber-appen eller pr e-post. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

Om du sier opp avtalen ved å flytte ut av boligen, må Tibber få beskjed om dette senest 5 dager før flyttingen finner sted. Eventuelle merkostnader som Tibber påføres som følge av slikt varsel ikke gis, kan Tibber kreve refundert fra deg.

Om du endrer ditt årsforbruk så det overstiger 50 000 kWt, har Tibber rett til å si opp avtalen og avslutte leveransen med 14 dagers varsel.

3. Pris

3.1 Strømpris og påslag

Tibber har ingen fortjeneste på strømprisen. Den strømprisen du har til enhver tid er derfor den innkjøpsprisen som Tibber har.

Strømprisen er Nord Pool spotpris per time for ditt prisområde + et påslag på maksimalt 1 øre per kWt (heretter «strømprisen»). Påslaget går utelukkende til å dekke kostnader til lovpålagte elsertifikater og andre direkte kostnader med strømhandelen. Tibber har ingen fortjeneste fra påslaget.

Nettleie kommer i separat faktura fra nettselskapet.

3.2 Tibber abonnement

Når du signerer en strømavtale med oss, får du også tilgang til Tibber-appen og alle dens funksjoner (heretter "Tibber-appen"). Der kan du også følge spotprisen med og uten påslag time for time. Vilkårene for bruk av Tibber-appen er tilgjengelig her.

Tibber strømavtale har en abonnementsavgift på kr 39,- per måned per målepunkt. Abonnementet dekker tilgangen til Tibbers digitale plattform og funksjoner i appen, samt analyser av eget strømforbruk. Abonnementet gir også medlemspriser i Tibber Store. Abonnementsavgiften påløper uansett om du aktiverer Tibber-appen eller ikke. Hvis du er kunde hos oss en del av en måned, beregnes abonnementsavgiften ut fra hvor mange dager du har vært kunde den aktuelle måneden, med utgangspunkt i standard 30 dager. Abonnementsavgiften legges til i den månedlige fakturaen du får fra oss.

Tibber-appen leveres av Tibber AS, og du godtar vilkårene for bruk av Tibber-appen når du laster den ned.

3.3 Prisgaranti for enkelte tjenester

For noen av våre tilgjengelige tjenester som kan aktiveres i Tibber-appen av kunder med Tibber strømavtale, for eksempel smartlading, kan du i noen tilfeller bli tilbudt en prisgaranti på bruken av strøm så lenge tjenestene er aktivert.

Gjeldende pris er oppgitt i den respektive tjenesten når du aktiverer den i Tibber-appen, eller på tjenestens produktside på Tibbers nettsider. For å oppnå prisgarantien fra slike tjenester bidrar du i Tibbers optimalisering av kundenes bruk av strømnettet for å oppnå lavere strømkostnader. En lavere strømkostnad for deg ved å aktivere tjenesten kan skyldes en lavere strømpris eller innkjøpspris for Tibber og/eller lavere kostnader for din bruk av strømnettet.

Eventuelle prisgarantier som tilbys av Tibber, blir spesifisert på fakturaen for strømavtalen din.

3.4 Tilleggstjenester

For noen av våre tilgjengelige tjenester som kan aktiveres i Tibber-appen av kunder med Tibber strømavtale, for eksempel kjøp av opprinnelsesgarantier til å dekke ditt strømforbruk, vil du bli tilleggsfakturert for til gjeldende priser. 

Priser og andre vilkår for slike tjenester er oppgitt i den respektive tjenesten når du aktiverer den i Tibber-appen, eller på tjenestens produktside på Tibbers nettsider. 

Eventuelle tilleggstjeneste som tilbys av Tibber, blir spesifisert på fakturaen for strømavtalen din.

4. Fullmakt

Ved å signere denne avtalen gir du Tibber fullmakt til å:

  1. Melde leverandørbytte eller innflytting og innhente nødvendig informasjon fra nettselskapet via kraftbransjens felles system Elhub. Selv om avtalen med nettselskapet ved flytting registreres av Tibber er det du som kunde som er fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. 

  2. Melde utflytting til nettselskapet via Elhub ved flytting. 

  3. Hente inn målerverdier fra Elhub.

Denne fullmakten er begrenset til utveksling til oss slik at vi kan levere strøm til deg i henhold til denne avtalen. Punkt 4.1 er gyldig i maksimalt 12 måneder fra avtalen inngås, og punkt 4.2 og 4.3 er gyldig så lenge du har en strømavtale med oss.

5. Salg av overskudd fra solceller

Om du har strømproduksjon fra din egen private bolig via solceller, selger du overskuddet til Tibber i henhold til disse vilkår.

6. Fakturering og betaling

Faktura sendes til deg per e-post eller e-faktura, avhengig av ditt valg i Tibber-appen. Faktura er også alltid tilgjengelig i Tibber-appen.

Fakturering skjer etterskuddsvis for en periode på 1 kalendermåned basert på avlest forbruk, og forskuddsvis som estimat for perioden fra den 1. i hver påfølgende måned og frem til den forfallsdatoen som er angitt i fakturaen.

Faktura sendes ut i starten av hver påfølgende måned, med en betalingsfrist på minimum en uke. Betalingsfristen er et avvik fra Forbrukertilsynets standard kraftleveringsavtale.

Du vil motta en faktura per målepunkt, der det fremkommer hva som er etterskuddsvis fakturering og hva som er estimert (forskudd) frem til forfallstidspunkt. I tillegg vil fakturaen vise hvordan avregningen for tidligere estimat (forskudd) er foretatt. 

Vi forbeholder oss retten til å fakturere med et annet intervall enn månedsvis, og med en annen betalingsfrist.

Fakturaen blir beregnet ut fra forbruket ditt i de aktuelle timene med den aktuelle strømprisen. På fakturaen fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden. Estimert forbruk frem til forfallstidspunkt (forskudd) skal beregnes med utgangspunkt i det historiske forbruket i ditt målepunkt, og for øvrig i tråd med prinsippene i målings- og avregningsforskriften § 7-1b.

Dersom Tibber ikke har mottatt målerverdier fra netteier innen tidspunktet for fakturering, har vi anledning til å benytte estimert forbruk mottatt fra nettselskapet, eller å beregne på basis av tidligere forbruk. Om faktisk forbruk er høyere eller lavere enn estimatet, blir dette korrigert på neste faktura når korrekt forbruk er registrert i Elhub.

Dersom du ikke betaler faktura til Tibber innen forfallsdato, kan Tibber eller Tibbers partnere sende varsel om purring via app, e-post eller SMS. Du er selv ansvarlig for at Tibber har rett kontaktinformasjon for deg. Ved manglende betaling etter at purring er sendt, vil saken sendes videre til et inkassoselskap. Tidspunkt for oversendelse til inkassoselskapet gjøres ihht inkassoforskriftens regler. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Purregebyr på kr 35,- kommer i tillegg.

Dersom du har behov for betalingsutsettelse, kan dette gis med de vilkår som settes av vår eksterne betalingspartner. Du kan også endre forfallsdato selv dersom dette er ønskelig. Disse valgene aktiveres gjennom et eget tilvalg i Tibbers app eller i e-post som inneholder faktura. Endringene iverksettes så snart du mottatt bekreftelse.

7. Bonusprogram

Hvis du har en Tibber strømavtale og verver en ny kunde til Tibber, får du en (1) bonus som kan brukes i Tibber Store. Bonusen tillegges ditt kundeforhold når kunden du har vervet har inngått strømavtale med oss, og kan brukes så lenge du har en aktiv strømavtale med oss, begrenset til 24 måneder etter den er utstedt. 

Kunden du har vervet må være en privatperson (forbruker) som kan bli strømkunde i Tibber. Det er ikke tillatt å invitere kunder gjennom offentlig reklame, slik som sosiale medier eller andre kanaler i det offentlige rom, eller ved å gjøre det uklart at avsenderen av vervingen er deg som privatperson. Det er heller ikke tillatt å invitere personer som aldri kan bli kunde hos Tibber med hensikt å ulovlig erverve seg bonus og bruke denne. Dette gjelder uansett om Tibber har sendt deg informasjon om bonusen eller ikke. Tibber forbeholder seg retten til å kansellere bonuser som er utstedt, eller å be om kompensasjon for brukte bonuser, dersom bonusen knytter seg til verving i strid med bonusprogrammet.

Hvis du har blitt kunde med en Tibber strømavtale ved å bli vervet, har du som person rett til en (1) bonus i form av en rabatt som skal brukes i Tibber Store ("Bonus") første gang du blir kunde hos oss. For eventuelle andre avtaler du signerer med oss betales ingen bonus.

Hvis du avslutter avtalen med oss ​​og har utestående bonus igjen på tidspunktet for oppsigelsen, blir bonusen din tilgjengelig igjen hvis du signerer en ny strømavtale med oss ​​innen bonusens opprinnelige gyldighetsperiode. Bonus kan ikke overføres eller deles mellom brukere.

8. Angrerett

Ved bestilling har privatpersoner som bestiller strøm til egen bolig, fritidsbolig eller lignende, angrerett i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven). Se også Forbrukertilsynets “Standard kraftleveringsavtale”. For å angre din bestilling må du sende oss en melding i appen, på e-post til hello@tibber.com eller sende inn angrerettskjema per post.

Dersom du gir Tibber anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp og du likevel benytter deg av angreretten, er du selv ansvarlig for å starte opp strømavtale hos foretrukket leverandør og må betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.

Hvis du mottok en bonus eller verdikupong da du signerte avtalen og denne er benyttet i det du angrer på avtalen i henhold til angreretten, er du forpliktet til å tilbakebetale verdien av bonusen eller verdikupongen til oss.

9. Behandling av personopplysninger

Tibber må samle inn og behandle personopplysninger for å inngå en strømavtale med deg. Personopplysningene behandles i samsvar med Tibbers personvernregler, som du kan lese på hjemmesiden vår. 

10. Overdragelse av rettigheter

Du kan ikke overdra noen av dine rettigheter i henhold til denne avtalen til noen annen.

Tibber kan overdra sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til et heleid datterselskap av selskapet eller til enhver tredjepart som kan erverve en vesentlig del av selskapets virksomhet.

11. Endringer

Noen ganger kan vi gjøre endringer i avtalen, som for eksempel ved å legge til nye funksjoner i tjenesten, eller av juridiske eller regulatoriske årsaker. Når vi gjør betydelige endringer, vil vi gi deg et varsel som er passende for omstendighetene. Hvis du ikke vil fortsette å bruke tjenesten i samsvar med den nye versjonen av avtalen, kan du si opp avtalen din ved å kontakte oss.

12. Opplysningsplikt om hindring

Hvis Tibber hindres i å levere kraft til rett tid, skal vi gi deg melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å levere kraften. Hvis du ikke får en slik melding innen rimelig tid etter at vi fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan kunden kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om du hadde fått meldingen i tide.

13. Tvister

Tvister om tolkning og / eller anvendelse av denne avtalen skal avgjøres i henhold til norsk lov i en alminnelig domstol eller annet organ som er kompetent i henhold til gjeldende lovgivning.

14. Kontakt oss

Link til nettstedet vårt: https://tibber.com/no E-post: hello@tibber.com

Tibber-selskap som du inngår denne avtalen med: Tibber Norge AS Org nr NO917245975MVA

Vilkåren gjelder fra 28-09-2022

Versjon: NO 2022:2

Versjonshistorikk (periode)

Versjon NO 2022:2 (fra 28.09.2022): Nye faktureringsvilkår i punkt 6 og mulighet for betalingsutsettelse og endring av forfallsdato.

Versjon NO 2022:1 (fra 18.08.2022): Nytt punkt 3.5 om opprinnelsesgaranti som tilleggsprodukt, Salg av overskuddsstrøm fra solceller får egne vilkår i punkt 5, Tydeliggjøring av inkassohandtering i punkt 6, Overdragelse av rettigheter er nytt punkt 10, Opplysningsplikt om endring er nytt punkt 12.

Versjon NO 2021:4 (fra 06-12-2021): Særskilte avtaler er ikke lenger nødvendig for betaling fra utlandet (7)

Versjon NO 2021:3 (fra 18-10-2021): Innføring av paragraf oppdeling i (3), endring av opprinnelse (5), endringer av vilkår for overskudd fra solceller (6) (fra 14-10-2021), samt språklige forbedringer.

Versjon NO 2021:2 (06-10-2021 - 17-10-2021): Tydeligere beskrivelse av (9) angrerett og lagt ved angrerettskjema.

Versjon NO 2021:1 (16-07-2021 - 05-10-2021): separate vilkår som refererer til leveranse av strøm (utskilt fra vilkår for Tibber-appen), tydeliggjøring av personvernerklæring, tydeliggjøring av (8) Bonusprogram.

Forbrukerrett

Hjelp eller rådgivning

Hvis du ikke er fornøyd med tjenesten vår, kan du alltid snakke med vår kundeservice som du kommer til via appen vår eller på hello@tibber.com, og vi vil prøve å hjelpe deg på best mulig måte. Det kan handle om selve strømavtalen, at du angrer deg eller er usikker på hva som gjelder, osv.

Vi kan også gi deg råd og tips om hvordan du bruker strømmen din best mulig (dette er noe av det grunnleggende bak Tibbers forretningsidé). Du kan også få uavhengige råd om energieffektivisering fra Enova. Du finner oversikt over energirådgivere og informasjon om forskjellige energieffektiviserende tiltak på Enovas hjemmesider.

terms-page-woman-on-couch
terms-page-withdrawal-image

Er du misfornøyd eller har du en klage?

Hvis du, etter at du har vært i kontakt med vår kundeservice, ikke føler at du har fått riktig hjelp, er det flere uavhengige organer du kan henvende deg til for upartisk rådgivning og hjelp til å få saken prøvd.

Vi håper du er fornøyd med Tibber!