Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsbereik, definities

1.1 Voor de dienstenovereenkomst tussen Tibber Netherlands BV, Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam ("Tibber" of "we/wij") en de klanten ("klant" of "je/jij") gelden uitsluitend de volgende gebruiksvoorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij Tibber de geldigheid hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt. Deze gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor het gebruik als de diensten via de Tibber-app alsmede via de website tibber.com/nl zoals onder paragraaf 2 in meer detail is beschreven ("diensten").

1.2 Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor klanten die verbruikers zijn en die woonachtig zijn in Nederland. De klant is een verbruiker in zoverre het doel van de bestelde leveringen en diensten niet overwegend tot zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit gerekend kan worden. Daarentegen is een ondernemer elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of wettelijke partnerschap die bij het afsluiten van de overeenkomst vanuit hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit handelt. Mocht je onze diensten als ondernemer willen gebruiken, neem dan contact op via hello@tibber.com.

2. Tibbers diensten

2.1 Bij Tibbers diensten kun je de keuze maken tussen het gratis "Tibber Freemium" en de op betaling gebaseerde variant "Tibber Premium".

2.2 Met Tibber Freemium ontvang je handige tips om stroom te besparen binnen je huishouden. Op basis van de technische voorwaarden van de apparaten in je huishouden, zoals intelligent meetapparatuur, slimme thermostaten, slimme stekkers, applicaties of andere diensten van derden ("toepassingen van derden"), kun je individuele applicaties van deze toepassingen van derden met Tibber Freemium verbinden, om je stroomverbruik te optimaliseren.

2.3 Met Tibber Premium kun je gunstig stroom afnemen. De algemene voorwaarden voor het afnemen van stroom vind je hier.

2.4 Bovendien heb je met Timmer Premium volledig inzicht in en controle over je stroomverbruik. Je kunt de slimme sturing van Tibber gebruiken, waarbij Tibber het stroomverbruik in je huis, van je auto of andere apparaten kan sturen wanneer je de benodigde apparaten hebt geïnstalleerd en je Tibber via de Tibber-app het recht hebt gegeven om je stroomverbruik te sturen. Het is noodzakelijk dat je Tibber de controle over je stroomverbruik toestaat. Wanneer je een dergelijke autorisatie niet toestaat, kan Tibber deze diensten niet ter beschikking stellen. Als je Tibber deze autorisatie hebt gegeven, kun je via Tibber Premium je toepassingen van derden sturen, om je stroomverbruik en -kosten te reduceren en sensordata te verzamelen om je stroomverbruik te optimaliseren.

3. Toepassingen van derden

Tibbers diensten interacteren met toepassingen van derden. Hiervoor kunnen eigen voorwaarden en een specifiek privacybeleid gelden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze toepassingen en apparaten van derden. Tibber garandeert niet de compatibiliteit of voortzetting van de compatibiliteit van toepassingen van derden met de diensten van Tibber.

4. Verantwoordelijkheid van de klant

4.1 Als klant draag je de verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de informatie die je Tibber ter beschikking stelt, correct en actueel is. Bovendien ben je ervoor verantwoordelijk om je wachtwoorden en login-gegevens als individuele gebruiker veilig op te slaan.

4.2 Als je mobiele telefoon gestolen of verloren is, dan raden we je aan dat direct bij ons te melden. Wanneer je een dergelijke melding bij ons maakt, zal Tibber maatregelen nemen om je gegevens te beschermen en mogelijkerwijs ook het gebruik van de diensten tijdelijk stopzetten.

5. Kosten en betaalmiddelen

5.1 Het gebruik van Tibber Freemium is gratis.

5.2 Voor het gebruik van Tibber Premium betaal je een vast maandelijks bedrag van €3,99.

5.3 Voor de stroomlevering gelden bijkomstige kosten, die zijn gebaseerd op het uurtarief van de verbruikte stroom. De algemene voorwaarden voor het afnemen van stroom vind je hier.

5.4 Tibbers standaardoptie is een elektronische facturatie, en je ontvangt facturen voor de gehele duur van het gebruik. Als je geen elektronische facturatie wil, wordt de factuur met bijkomende kosten per post verstuurd.

6. Wettelijk herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst afgesloten wordt.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen dien je ons (Tibber Netherlands BV, Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam, e-mail: hello@tibber.com) middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een e-mail of met de post verzonden brief) te informeren over je besluit om de overeenkomst te annuleren. Je kunt daarvoor de hieronder bijgevoegde voorbeeldbrief gebruiken, wat echter niet verplicht is. Je kunt de voorbeeldbrief of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch via onze website invullen en op deze wijze versturen. Maak je gebruik van deze mogelijkheid, dan sturen we je direct (bijvoorbeeld per e-mail) een bevestiging van de ingang van de herroeping.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het om de mededeling omtrent je herroeping te versturen voordat de herroepingstermijn is afgelopen.

Gevolgen van de herroeping

Als je deze overeenkomst annuleert binnen het herroepingsrecht, moeten we je alle betalingen die we van je ontvangen hebben, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die voortkomen uit jouw keuze om voor een andere levering te kiezen dan de door ons aangeboden goedkope standaardlevering), direct en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de mededeling over het herroepen van deze overeenkomst bij ons binnen is gekomen, betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met jou uitdrukkelijk iets anders is afgesproken; in geen geval worden er jou voor deze terugbetaling extra kosten in rekening gebracht.

Voorbeeldbrief voor de herroeping

(Wil je de overeenkomst annuleren, dan kun je deze voorbeeldbrief invullen en naar ons versturen. Een handtekening is enkel noodzakelijk bij een mededeling op papier).

Aan Tibber Netherlands BV, Herengracht 420, 1017 BZ Amsterdam, e-mail: hello@tibber.com,

Hiermee herroep ik de door mij afgesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen/de levering van de volgende diensten: ...

Bestelt op: ... Ontvangen op: ... Naam van de verbruiker(s): ... Adres van de verbruiker(s): ... Datum: ... Handtekening(en) van de verbruiker(s): …

7. Gebruiksrechten

7.1 Tibber is de enige eigenaar van alle rechten op alle diensten en al het materiaal dat daarop wordt gepubliceerd. Bij het materiaal horen onder andere teksten, data, toepassingen, berekenaars, elektronische diensten, afbeeldingen, grafieken, audio- en videobestanden, typografische arrangementen (de lay-out of de daadwerkelijke verschijning) alsmede alle documenten (die op elke digitale manier gereproduceerd kunnen worden) die in het gebruik van of op de website of in de app ter beschikking worden gesteld.

7.2 We verlenen je een beperkt, niet-exclusief, herroepbaar recht, beperkt voor de duur van de contractuele relatie, om de diensten en materialen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Je verklaart en stemt ermee in dat je de diensten voor je persoonlijke, niet-commerciële doeleinden gebruikt en deze niet opnieuw zal distribueren of overdragen. Tibbers software-applicaties worden niet aan je verkocht of overgedragen, en alle rechten voor het verveelvoudigen van Tibbers software-applicaties blijven ook na het installeren op je pc, mobiele apparaten, tablets, draagbare apparaten en/of andere apparaten van Tibber.

8. Uitsluiting van garanties

Je gaat ermee akkoord dat Tibber Freemium "zoals het is" en "bij beschikbaarheid" ter beschikking wordt gesteld. Tenzij dat uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen de gebruiksvoorwaarden niet als garantie te worden opgevat.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Tibber is aansprakelijk voor schadeclaims door de klant als gevolg van letsel aan het leven, lichaam, de gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (hoofdverplichtingen), alsmede voor andere schade gebaseerd op opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangenden. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die waarvan de navolging noodzakelijk is voor het doel van het contract.

9.2 Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen is Tibber alleen aansprakelijk voor voorziene schade die betrekking heeft op het contract, wanneer deze door nalatigheid is veroorzaakt, tenzij de klant recht heeft op een schadevergoeding voor letsel aan het leven, lichaam of de gezondheid.

9.3 De beperkingen in paragraaf 9.1 en 9.2 zijn ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangenden van de aanbieder, indien claims direct tegen hen worden ingediend.

9.4 De beperkingen in paragraaf 9.1 en 9.2 zijn niet van toepassing als Tibber een gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen of een garantie overgenomen heeft. De regelingen in de wet op productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

10. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Af en toe kunnen wij ons om legitieme redenen voornemen wijzigingen in onze gebruiksvoorwaarden door te voeren, bijvoorbeeld voor het verbeteren van bestaande functies of zowel uit wettelijke als regelgevende redenen. Als we wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden doorvoeren die betrekking kunnen hebben op de lopende overeenkomst tussen jou en ons, zullen we je op basis van de omstandigheden vooraf op passende wijze informeren, bijvoorbeeld door je een e-mail te sturen of door binnen onze diensten om je toestemming te vragen. Deze mededeling bevat informatie over de geplande wijzigingen en jouw recht om deze af te wijzen, waar je deze afwijzing naartoe kunt sturen en wat er gebeurt als je de wijzigingen niet afwijst. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer je deze niet binnen 30 dagen afwijst. We zullen via deze procedure geen wijzigingen aanbrengen die een wezenlijk effect hebben op het contractuele evenwicht tussen de diensten en de vergoeding die jij daarvoor betaalt. Als je de diensten niet verder wil gebruiken vanwege de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden, dan kun je je account opzeggen door contact met ons op te nemen.

11. Looptijd en opzegging 

11.1 De gebruiksvoorwaarden blijven werkzaam tot deze door jou of Tibber opgezegd worden. 

11.2 Tibber Freemium en Tibber Premium kunnen met een termijn van één maand tegen het einde van de maand per e-mail aan hello@tibber.com worden opgezegd.

11.3 Tibber kan de gebruiksvoorwaarden om een belangrijke reden opzeggen of je de toegang tot de diensten om een belangrijke reden ontzeggen, voornamelijk bij ongeoorloofd gebruik van de diensten, waarbij we rekening houden met je gerechtvaardigde belangen. Je wettelijke recht tot opzegging om een belangrijke reden blijft onaangetast.

12. Gegevensbescherming

Om de diensten te kunnen gebruiken, moeten we persoonsgegevens verwerken, inclusief inzameling, opslag en gebruik. Hoe we je gegevens inzamelen, lees je in ons privacybeleid.

13. Toepasselijk recht

Tenzij anders bepaald door het dwingende recht van een lidstaat van de Europese Unie of een ander land, zijn de gebruiksvoorwaarden (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen die daaruit of in verband daarmee zijn ontstaan) onderworpen aan het Nederlandse recht, met uitzondering van de collisieregels van het internationaal privaatrecht. De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (het ODR-platform), die je kunt vinden op de website van de Europese Commissie. We zijn niet verplicht en bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

14. Contact

Heb je vragen over onze diensten of deze gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via de chatfunctie op onze website of in de app, of via:

Tibber Netherlands BV Herengracht 420 1017 BZ Amsterdam hello@tibber.com Datum: 01.06.2021

Onze algemene voorwaarden vind je hier.