Din kundvagn är tom

Lägg till produkten du vill köpa och kom tillbaka hit

Tillbaka till butiken

När du besöker eller interagerar med vår, Tibber AB (”Tibber”), hemsida kan vi komma att behandla dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver vår behandling av personuppgifter kopplat till webben.

Denna policy omfattar inte personuppgiftsbehandlingar i Tibber-appen, utan behandlingar som sker där omfattas av Tibber AS integritetspolicy för Tibber-appen, se här.

Vi på Tibber vill vara öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter så du kan vara trygg med oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Tibber är en del av Tibber-koncernen med verksamhet i flera europeiska länder. Dina personuppgifter kommer kunna behandlas av medarbetare i de olika koncernbolagen. Vi har dock sett till att dina personuppgifter har samma skydd oavsett var i koncernen de behandlas och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler, interna instruktioner och rutiner. Se vår lista över Tibber-bolag här.

I policyn framgår vilka kategorier av personuppgifter vi kan behandla för olika ändamål. Närmare förklaring till kategorierna, med exempel på personuppgifter, hittar du här.

Vi har även en särskild integritetspolicy för när du vill bli eller är elkund, handlar i vår webbutik eller på annat sätt har ett kundförhållande med oss. Läs mer här.

ALLMÄN INFORMATION

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna policy är:

Företagsnamn: Tibber AB Organisationsnummer: 559047-8532 E-postadress: hello@tibber.com

VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER PÅ VÅR WEBBPLATS:

WEBBHOTELL/FÖR HOSTING

Tibbers webbplats har en extern tjänsteleverantör för hosting av webbsidan. Hosting för denna webbplats sker i EU/EES. Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på tjänsteleverantörens servrar. 

Kategorier av personuppgifter (För närmare beskrivning av kategori och exempel, se här)

  • Tekniska data

Laglig grund: Vårt berättigade intresse för att webbplatsen ska fungera. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att tillhandahålla webbplatsen till dig. Behandlingen av dina personuppgifter i detta fall anses inte vara känslig. Därför är våra intressen i förhållande till hur de påverkar dina intressen nödvändiga och proportionerliga i förhållande till syftet.

När berättigat intresse är den lagliga grunden kan du kontakta oss för att få ytterligare information om hur vi har bedömt behandlingen utifrån våra och dina intressen.

Delning av uppgifter: Uppgifterna delas med vår hostingpartner för dennes leverans av tjänsten.

FÖR DIN TILLGÅNG TILL, OCH LAGRING AV, INFORMATION I DIN ENHET

När du använder vår webbplats kan viss information lagras i din enhet, t.ex. information associerad med din IP-adress, eller genom cookies. Denna åtkomst eller lagring kan innebära ytterligare behandling av personuppgifter i enlighet med GDPR.

I de fall då en sådan process tjänar andra syften (t.ex. behovsbaserad utformning av vår webbplats) sker detta endast med ditt samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas. 

För mer information om behandlingen av dina personuppgifter och den relevanta rättsliga grunden i detta sammanhang hänvisar vi till följande avsnitt om de specifika behandlingsaktiviteterna på vår webbplats. 

FÖR HANTERING AV SERVER-LOGFILES

När du besöker Tibbers webbplats loggas teknisk data i loggfiler. Loggfilerna behandlas för att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet samt för administrativa ändamål. 

Kategorier av personuppgifter (För närmare beskrivning av kategori och exempel, se här)

  • Tekniska data (datum och tid för anrop, namn på anropad fil, källa för anrop, status, webbrowser och operativsystem, (fullständig) IP-adress på anropande enhet, överförd mängd data, etc.)

Laglig grund: Vårt berättigade intresse för att upprätthålla funktionalitet och skydda webbplatsen. Denna behandling är nödvändig för att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet på vår webbplats. Behandlingen av dina personuppgifter i detta fall anses inte vara känslig. Därför är våra intressen i förhållande till hur de påverkar dina intressen nödvändiga och proportionerliga i förhållande till syftet.

När berättigat intresse är den lagliga grunden kan du kontakta oss för att få ytterligare information om hur vi har bedömt behandlingen utifrån våra och dina intressen.

Bevarandetid: Av tekniska säkerhetsskäl, särskilt för att förhindra försök att attackera vår webbserver, kan vi tillfälligt lagra dessa uppgifter. Senast efter 7 dagar raderas uppgifterna.

FÖR ATT HANTERA FÖRFRÅGNINGAR

När du kontaktar Tibber med frågor och funderingar, utan att vara kund hos Tibber och/eller om dina frågor inte faller inom ramen för kundservice för avtalade köp av produkter eller tjänster, behandlar Tibber dina uppgifter för att kunna hjälpa dig. Detta kan gälla kommunikation i olika kanaler, till exempel sociala medier, e-post eller chatt.

Kategorier av personuppgifter (För närmare beskrivning av kategori och exempel, se här)

  • Identitetsuppgifter

  • Kontaktuppgifter

  • Kommunikation

  • Övriga uppgifter du väljer att dela med oss

Laglig grund: Berättigat intresse; för att kunna besvara frågor och funderingar från dig. Hur känslig behandlingen av dina personuppgifter kommer att vara beror på vilken information du väljer att dela med dig av till oss. Om det du delar med oss inte är relevant för vår verksamhet kommer vi att ta bort den information som inte är relevant. Eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna besvara dina frågor och funderingar är behandlingen av dina personuppgifter både nödvändig och proportionerlig i förhållande till syftet.

När berättigat intresse är den lagliga grunden kan du kontakta oss för att få ytterligare information om hur vi har bedömt behandlingen utifrån våra och dina intressen.

Bevarandetid: Personuppgifter bevaras för detta syfte så länge de är motiverat av ärendets art. Kommunikation i digitala kanaler gallras när det inte längre uppfyller något syfte.

Delning av uppgifter: Personuppgifterna kan komma att delas med andra bolag i Tibber-koncernen för att du ska få bästa svar. Om vi behöver söka svar utanför Tibber-koncernen kommer dina personuppgifter inte att delas tillsammans med själva frågeställningen, om det inte är en förutsättning för att kunna få rätt svar men då bara relevanta uppgifter för ändamålet.

NÄR VI ANVÄNDER COOKIES

Tibbers webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler som lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din terminalutrustning. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din terminalutrustning tills du själv raderar dem eller en automatisk lösning tillhandahålls av din webbläsare. 

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller språkinställningar). Andra cookies används för att utvärdera användarnas beteende eller visa reklam. 

Vi har en detaljerad policy som förklarar vilka cookies som sätts på vår webbplats och vilka andra verktyg och analystjänster som används. Du kan hitta denna policy här.

YTTERLIGARE INFORMATION OM BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

LAGRING OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Tibber kommer att behålla dina personuppgifter, utöver vad som förklaras ovan, endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in, inklusive eventuella juridiska, redovisnings- eller rapporteringskrav. 

För personuppgifter som behandlas för att uppfylla rättsliga krav kommer vi att behandla personuppgifterna tills det rättsliga kravet är uppfyllt, eller tills uppgifterna inte krävs av offentliga myndigheter, inte är nödvändiga för behandlingen eller om personuppgifterna inte är nödvändiga för att skydda våra rättsliga intressen. Under vissa omständigheter kan Tibber dock anonymisera personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med de registrerade) för forsknings- eller statistiska ändamål, bland annat för att utveckla och förbättra våra tjänster, i vilket fall Tibber kan använda sådan information på obestämd tid.

För personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke kommer vi att behandla personuppgifterna tills du återkallar ditt samtycke eller, om behandlingen av sådana uppgifter inte är nödvändig, om tidigare.

DELNING OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Tibber kan behöva dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden eller tredje part om Tibber vill sälja, överföra eller slå samman delar av verksamheten eller tillgångar. Om Tibbers verksamhet förändras kan en eventuell förvärvare använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna integritetspolicy. Detta kan inkludera potentiella aktieägare i Tibber, andra företag i Tibber-koncernen såsom dotterbolag eller holdingbolag, eller andra tredje parter såsom betaltjänster.

Tibber kräver att alla tredje parter respekterar dina personuppgifter, skyddar dem på ett bra sätt och behandlar dem lagligt.

VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi behandlar nästan uteslutande personuppgifterna inom EU/EES och exempelvis använder vårt centrala IT-system enbart molntjänster inom EU/EES.  Vi strävar alltid efter att personuppgifterna behandlas i EU/EES men i enstaka fall kan några av våra leverantörer av IT-tjänster behandla personuppgifterna i tredje land (främst USA eller Storbritannien). I sådant fall kommer vi säkerställa att personuppgifterna behandlas säkert och med samma skyddsnivå som erbjuds inom EU/EES genom någon av följande åtgärder:

  • Överföring av personuppgifter kommer endast att göras till länder som har tillräckligt skydd av personuppgifter enligt beslut av EU-kommissionen.

  • När särskilda tjänsteleverantörer används, ska standardavtalsklausuler och eventuella tillägg som EU-kommissionen har beslutat om, användas, vilka ger samma skydd som inom EU.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

När vi behandlar dina personuppgifter hos oss har du vissa rättigheter. Det kan till exempel vara att be om ett registerutdrag eller få dina uppgifter rättade. Här går vi igenom vilka rättigheter du har och hur du gör om du vill använda någon.

ÄNDRINGAR I POLICYN

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla våra tjänster och kan därför komma att göra ändringar i denna policy. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi meddela dig på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Vid mindre ändringar som ej har väsentlig påverkan för dig, t.ex. mindre språkliga förändringar, kommer vi inte meddela dig. Datumet då de senaste ändringarna publicerades visas alltid nedan och ändringshistorik hittar du här.

Vi hoppas du gillar Tibber!

Version: 2022-09